This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – P O L S K A
informacje, jak data, czas, wartość KTO ZARABIA NA TYM BIZNESIE?
wygranej, kod potwierdzający, kod
Oprócz operatorów z popularności wideoloterii korzystają producenci
kreskowy etc. terminali do gier oraz fi rmy zarządające centralnym systemem.
Wśród najbardziej znanych producentów wideolottomatów należałoby
Mózg po ochroną
wyróżnić Spielo (kanadyjska fi rma należąca do GTECH-u), IGT, czy dwie
Funkcjonowanie wideoloterii autriackie spółki: Novomatic oraz Impera. Automaty do wideoloterii wy-
zależy w całości od centralnego twarzają też polskie fi rmy np. Vegas.
systemu. Dlatego mózg wszystkich
Jeśli chodzi o działalność w zakresie dostarczania oprogramowania i za-
operacji musi być niezawodny
rządzania systemem prym na świecie wiodą trzy korporacje: GTECH, który
i wyjątkowo chroniony. Central-
obsługuje obecnie Totalizator Sportowy, grecki Intralot (m.in. właściciel
ny system składa się z różnych
spółki bukmacherskiej Totolotek) oraz Scientifi c Games. Każda z tych fi rm
elementów hardware’owych
jest także w stanie dostarczyć urządzenia do gier.
i software’owych. Wszystkie są
zabezpieczone przed nieautory-
zowanym dostępem za pomocą inny automatycznie przejąłby jego technologiom cyfrowym używają-
najnowocześniejszego fi rewalla obowiązki. Wszystkie urządzenia cym wielu schematów modulacji
i zaszyfrowanych protokołów ko- wpięte są bowiem do jednego sy- przy transmisji danych) lub przez
munikacyjnych. stemu online. ISDN, czyli sieć cyfrową z integra-
Najważniejszą częścią central- cją usług.
nego systemu jest serwer główny.
Nowe i nowoczesne
Jeśli kilka wideolottomatów stoi
To właśnie tam znajduje się losowy Warto zaznaczyć, że nie tylko w jednym miejscu, może tam zo-
generator liczb oraz baza, w któ- system podąża za nowinkami tech- stać zainstalowana także jednost-
rej przechowywane są informacje nicznymi, ale także wideolottoma- ka kontrolująca operacje. Przej-
o wideolottomatach należących do ty. To wyjątkowo zaawansowany muje ona komunikację pomiędzy
sieci. Warto zaznaczyć, że wszyst- technologicznie sprzęt, o bardzo centralnym systemem a wideolot-
kie dane są automatycznie kopio- wysokim poziomie zabezpieczeń. tomatami, co umożliwia lokalny
wane i magazynowane dwukrotnie. Maszyny są wyposażone w urzą- monitoring automatów. Taka jed-
Aby zapewnić bezbłędne i nieza- dzenia do przyjmowania monet nostka składa się z komputera PC,
kłócone działanie, serwer główny i banknotów, drukarkę czy moni- monitora, drukarki i czytnika bile-
ma najczęściej postać serwera kla- tor dotykowy. tów wydawanych przez urządzenia
strowego, czyli platformy posiada- Każdy wideolottomat ma zain- do gier.
jącej wysoką odporność na awarie. stalowany system operacyjny, któ-
Dzięki temu operacje mogą się ry uniemożliwia manipulację ze
Wielki Brat czuwa
odbywać 24 godziny na dobę, 7 dni strony operatora bądź innych osób. Dzięki połączeniu z centralnym
w tygodniu. Jest on też odpowiedzialny za systemem, każdy wideolottomat
Ze względów bezpieczeństwa bezpieczną komunikację między może być monitorowany i kon-
bezpośredni dostęp wideolottoma- centralnym systemem a automa- trolowany poprzez sieć. Nie jest
tów do serwera głównego jest ogra- tem. Jeśli występuje jakiś problem konieczne badanie samego urzą-
niczony. Informacje są przekazy- z połączeniem, system zamyka grę dzenia. Wszystkie informacje, za-
wane tam za pośrednictwem tzw. dopóki nie zostanie on rozwiązany. równo fi nansowe, jak i statystyczne
podserwerów – dopiero one są bez- Połączenie wideolottomatów są przesyłane online i przechowy-
pośrednio połączone z serwerem z centralnym systemem może być wane w pamięci centralnego syste-
głównym. Każdy podserwer odpo- realizowane różnymi kanałami: mu. W ten sposób w każdej chwili
wiada za określoną liczbę wideolot- przez LAN (Local Area Network, mogą zostać skontrolowane przez
tomatów. Jednak gdyby nastąpiła czyli sieć wewnętrzna – tu jest operatora, a także administrację
awaria w którymś z podserwerów, możliwe szybkie połączenie dzięki państwową – wszystkie maszyny
jednocześnie, a nie każdy automat
z osobna.
ZASADY FUNKCJONOWANIA WIDEOLOTERII W POLSCE
Istnieje też możliwość połą-

gracz typuje liczby, znaki lub inne wyróżniki;
czenia serwera głównego z serwe-

operator oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;
rem rządowym. Umożliwiałoby to

organizować je może jedynie fi rma realizująca monopol państwa,
urzędnikom państwowym monito-
podobnie jak gry liczbowe, loterie pieniężne i telebingo;
rowanie i kontrolowanie całego sy-

obowiązuje zakaz reklamowania tych gier;
stemu online dzięki kilku kliknię-

mogą w nich uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie;
ciom. Od strony technicznej można

podatek od gier wynosi 45 proc. kwoty stanowiącej różnicę między
nawet zaprogramować go tak, by
wartością wpłat a sumą wygranych;
automatycznie wyliczał podatek. 

10 proc. stawek wpłacanych przez graczy idzie na dopłaty na sport
i kulturę.
j.cabaj@e-play.pl
czerwiec 2009
15
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com