This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – P O L S K A
Wideoloteryjne abc
Joanna Cabaj
Totalizator Sportowy przymierza się do wprowadzenia wideoloterii. To jedyna
gra na automatach objęta w naszym kraju monopolem państwowym.
Czym jeszcze różni się od urządzeń, na których już teraz można pograć w
kasynach, salonach gier czy punktach z automatami o niskich wygranych?
G
ry na wideolottomatach
Centrum decyzyjne
rowi oferowanie klientom wyso-
można organizować w Pol- Jak się nietrudno domyślić, naj- kich skumulowanych wygranych
sce od 2003 r., ale do tej ważniejszą częścią wideoloterii – jackpotów. Nie jest tajemnicą, że
pory nie zostały uruchomione. jest właśnie centralny system. To właśnie one cieszą się największą
Niedawno jednak temat powrócił. tam zapadają „decyzje” odnośnie popularnością.
Totalizator Sportowy (TS) zapo- wygranej bądź przegranej, bowiem Na poziomie centralnego syste-
wiedział, że ponownie zmierzy się centralny system wyposażony jest mu wprowadzane są też parame-
z tym projektem, a dostarczający w losowy generator liczb. Cyklicz- try związane z tabelą wygranych.
spółce rozwiązania technologicz- nie wybiera on przypadkowe nu- Mogą one zostać ustawione w do-
ne GTECH zintensyfi kował mery, które są przesyłane do wolny sposób, zgodnie z regulami-
działania lobbingowe w tym automatów wideoloteryj- nem, który przewiduje minimalną
kierunku. Blady strach padł nych przez zabezpieczone i maksymalną stawkę, maksymal-
na operatorów au- i zaszyfrowane połą- ną wygraną, a także wypłacalność
tomatów o niskich czenie, a następnie (jako procent od łącznej sumy
wygranych (AoNW), wyświetlane na wrzucanej do automatu). Moż-
bowiem to dla tego ekranie terminala, na więc mieć pewność, że normy
segmentu rynku wi- z którego korzy- te są w danym czasie jednakowe
deoloterie będą sta- sta gracz. Gry nie we wszystkich wideolottomatach
nowiły największą działają więc bez w całej sieci.
konkurencję. połączenia z cen-
Najważniejszą tralnym systemem.
Jak się w to gra?
różnicą między au- Automaty wi- Schemat gry jest bardzo pro-
tomatami a wideo- deoloteryjne mogą sty: przed jej rozpoczęciem gracz
lottomatami jest to, być wyposażone musi włożyć określoną ilość pie-
że te drugie połą- w wiele różnych niędzy do automatu. W zależno-
czone są w sieć i za- typów gier np. vi- ści od stawki otrzyma określoną
rządzane przez cen- deo reel, poker, ilość kredytów na gry. Większość
tralny system. Żeby bingo, keno czy urządzeń może być wyposażona
kontrolować, moni- ruletka. W jednej w kilka rodzajów gier, klient ma
torować czy choćby maszynie może się więc możliwość wyboru. Losowa-
przeprogramować zmieścić kilka gier. nie liczb czy innych znaczników
rozsiane po całej Wprowadzane są grafi cznych generowane jest przez
Polsce AoNW, trze- one przez central- serwer główny.
ba mieć bezpośredni ny system. Wypłata wygranej bądź pie-
kontakt z daną ma- Połączenie au- niędzy wpłaconych na grę, ale
szyną. W przypad- tomatów w sieć nie wykorzystanych, następuje
ku wideolottomatów daje jeszcze jedną po wciśnięciu przez gracza odpo-
wystarczy wprowa- możliwość – kumu- wiedniego przycisku – jest to moż-
dzić stosowne zmiany lowania wygranych. liwe po zakończeniu każdej poje-
w centralnym syste- Część przegrywa- dynczej gry. Nagrody mogą być
mie i automatycznie nych pieniędzy wypłacone w gotówce lub maszy-
zaczną one obowią- może trafi ać do na może wydrukować bilet upo-
zywać we wszystkich jednej puli, co ważniający do odbioru wygranej
urządzeniach. umożliwi operato- sumy. Na bilecie podane są takie
14
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com