This page contains a Flash digital edition of a book.
W Y W I A D M I E S I ĄC A
– Przed dwoma laty działały
w naszym kraju cztery spółki na-
leżące do grupy GTECH, w tym
dwie specjalizujące się w usłu-
gach informatycznych: GRYTEK
– dla naszego kilenta w Polsce
i GTECH Eastern Europe – dla
klientów spoza Polski. Te dwie
spółki zostały połączone, a ich
wyniki od dwóch lat są konsoli-
dowane. Łączne skonsolidowane
przychody ze sprzedaży GTECH
Polska osiągnęły w roku 2008 war-
tość 203 mln zł i były o 25 mln zł
wyższe niż w roku 2007. Składa-
ją się na nie przychody z usług
świadczonych w ramach kontraktu
z Totalizatorem Sportowym, a tak-
że z działalności naszego centrum
informatycznego, które obsługuje
kilkanaście loterii z całego świata.
W dużej mierze jesteśmy obecnie
eksporterem usług.
GTECH ma cztery centra – w USA,
Kanadzie, Indiach i Polsce. Jak polskie
centrum prezentuje się na tle grupy
i czy można je traktować jako przyczó-
łek na kraje ościenne?
– Obecnie jest to największe
centrum w grupie GTECH. Grupa
zainwestowała w Polsce ponad 320
mln zł. Aktualnie zatrudniamy
286 osób, w tym ponad 200 inży-
GTECH nie opowiada się za zniesieniem dopłat. Dziś można nierów i informatyków. Obsługują
jedynie zastanowić się, czy dla rozwoju rynku nie byłoby
oni najbardziej zaawansowanych
technologicznie operatorów lo-
korzystniejsze wprowadzenie podatku od przychodów
teryjnych, takich jak Veikkaus
w Finlandii i Camelot w Wielkiej
netto, rozumianych jako wpływy z przyjętych zakładów
Brytanii. To były przełomowe
pomniejszone o wypłaty wygranych.
wdrożenia. Polskie centrum obsłu-
guje też loterie w krajach sąsied-
nich, takich jak Czechy, Słowacja,

potencjał rozwoju, co dla rynku gier, jak i usług fi nanso- Niemcy czy Ukraina.
obserwujemy już w wielu krajach wych. Rocznie wydajemy ponad 50
w Europie. mln dolarów na badania i rozwój A co z najbardziej dochodowym kon-
w zakresie opracowywania nowych traktem z Totalizatorem Sportowym,
Totalizator Sportowy inwestuje technologii i udoskonalania ist- który wygasa w roku 2011?
w badania i rozwój systemów informa- niejących. Nieustannie pracujemy – Nieustannie pracujemy nad
tycznych – samodzielnie wdrożył nad nowymi rozwiązaniami dla tym, aby oferować naszemu klien-
system obsługi totalizatora końskiego. naszych klientów, dostosowując towi wszystkie najlepsze możliwe
W przyszłości planuje do kolektur ofertę do potrzeb i wymagań fi rm rozwiązania, zgodnie z jego po-
wprowadzić inne produkty, jak zakła- w poszczególnych krajach. Jako trzebami. Jednocześnie dokłada-
dy czy usługi fi nansowe. Z zapowiedzi dostawca możemy złożyć tylko my starań, by ceny naszych usług
wynika, że na bazie własnych aplikacji. ofertę. Decyzja jest w gestii ope- były konkurencyjne. 
Jak ocenia to GTECH? ratora.
– Naszym celem jest budowa Rozmawiali:
i dostarczanie nowoczesnych roz- Jaką dynamikę rozwoju osiąga w Pol- Joanna Cabaj – j.cabaj@e-play.pl
wiązań technologicznych zarówno sce GTECH? i Tomasz Wolf – tow@e-play.pl
12
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com