This page contains a Flash digital edition of a book.
W Y W I A D M I E S I ĄC A
banderole i klej na lottomaty i sy- bierane od przychodów brutto, co lottomaty i centralny system za-
stem online, tak w perspektywie oznacza, że wysoka wypłacalność rządzania nimi.
czasu nowsza technologia zostanie w wideoloterii byłaby trudna do
wprowadzona do sektora gier na osiągnięcia. A to jeden z głównych A jak GTECH ocenia zamiar wprowa-
automatach. czynników decydujących o jej po- dzenia dopłat dla wszystkich uczestni-
wodzeniu. Oczywiście trzeba też ków rynku hazardowego w Polsce?
Czy możliwe jest ich powodzenie przy zadbać o atrakcyjność samych gier, – Jak już wspominałem, histo-
obecnym systemie opodatkowania a także wystrój miejsca, w którym ryczne uwarunkowania sprawiają,
i dużym nasyceniu rynku AoNW? gry są prowadzone – to wszystko, że część zysków z prowadzenia
– Ostatnie analizy dotyczące jak wskazują przykłady zagranicz- loterii przeznaczana jest na cele
wideoloterii w Polsce przeprowa- ne, składa się na fi nalne powodze- sportowe i kulturalne. Propono-
dzaliśmy w 2007 r. Uważamy, że nie przedsięwzięcia. wane dziś dopłaty będą stanowiły
obecne opodatkowanie nie zachę- źródło dodatkowych przychodów
ca do wprowadzenia tych gier. Ich Jakie korzyści osiągnąłby GTECH dzięki skarbu państwa, szczególnie na
sukces w dużej mierze zależy więc wprowadzeniu w Polsce wideoloterii? fundusz EURO 2012. W pewnym
od regulatora. Ustawa jest klu- – GTECH, bazując na stworzo- stopniu zniosą też dysproporcje
czowym elementem decydującym nej infrastrukturze, doświadcze- w opodatkowaniu poszczególnych
o dynamice rozwoju rynku hazar- niu i gronie ekspertów z centrum operatorów rynku hazardowego.
dowego, jego strukturze i wielko- R&D w Warszawie byłby w stanie I to jest jak najbardziej pozytywny
ści sprzedaży w poszczególnych dostarczyć na zlecenie Totalizato- – w naszej ocenie – aspekt zmian.
sektorach, a także wielkości do- ra Sportowego – naszego jedyne- Dla optymalizacji wpływów do bu-
chodów skarbu państwa z tytułu go klienta w Polsce, odpowiednie dżetu i zapewnienia rozwoju ryn-
podatków. Obecnie ustawa prze- rozwiązania technologiczne, do- ku, należałoby natomiast rozważyć
widuje 10-procentowe dopłaty po- stosowane do rynku, czyli wideo- zmianę mechanizmu naliczania
dopłat. Już dziś ograniczana jest
możliwość rozwoju takich gier, jak
loterie pieniężne czy keno. Jak
wspomniałem, dla tych gier re-
komendujemy naliczanie dopłaty
jako procent od sprzedaży po-
mniejszonej o kwoty przeznaczone
na wygrane. Warto też wspomnieć
o tym, że brak jest rozwiązań do-
tyczących opodatkowania gier
dostępnych w Internecie i może
w tym segmencie należałoby szu-
kać dodatkowego źródła wpływów
do budżetu.
Czy poza wideoloteriami GTECH
dostrzega jeszcze jakieś możliwości
rozwoju na rynku polskim?
– Zauważyliśmy, że operatorzy
tradycyjnych loterii na świecie
zaczynają rozwijać się w nowych
sektorach rynku. Oferują nie tylko
gry liczbowe i zdrapki, ale także
gry na automatach, gry sportowe,
usługi fi nansowe, wykorzystując
tradycyjne kanały dystrybucji. Po-
szerzają też kanały sprzedaży o In-
ternet, interaktywną telewizję czy
SMS. Tradycyjny system sprzeda-
ży loterii migruje natomiast do
supermarketów i dużych centrów
handlowych, wykorzystując mo-
duły umożliwiające sprzedaż gier
za pośrednictwem kas fi skalnych.
Są to obszary, które mają

czerwiec 2009
11
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com