This page contains a Flash digital edition of a book.
W Y W I A D M I E S I ĄC A
Lobbujemy za zmianami
korzystnymi dla Totalizatora
Z Jackiem Kieratem, prezesem
GTECH Polska, rozmawiają
Joanna Cabaj i Tomasz Wolf
Przedstawiciele branży automatów by prowadziła zgodne z ustawą jakie będzie ich opodatkowanie,
o niskich wygranych zarzucają fi rmie działania lobbingowe. Pokazuje- jaki poziom cen i wypłacalności,
GTECH, że w ramach lobbingu inspi- my w nich m.in. jakie modele opo- zależy od polityki legislatora. My
rowała nagonkę medialną na AoNW datkowania funkcjonują w innych mówimy: od strony technologicz-
i działania organów ścigania… krajach, w których GTECH jest nej jest to do zrobienia. Jeśli za-
– Te zarzuty to nieporozumienie. obecny. Dotychczasowe doświad- leżałoby to wyłącznie od rozwoju
Jesteśmy nimi bardzo zdziwieni. czenia wskazują, że opodatkowa- technologii, wprowadzenie wideo-
Polska, jak każdy demokratyczny nie wideoloterii od przychodów loterii byłoby tylko kwestią czasu.
kraj, posiada niezależne organy brutto praktycznie nie jest rozpa- Tak jak w roku 1991 Totalizator
śledcze. Owszem, zgodnie z obo- trywane na innych rynkach poza Sportowy i GTECH zamienili
wiązującym prawem korzystamy Polską. Jeśli się gdzieś pojawiło, to
z lobbowania za rozwiązaniami ze złymi skutkami. Dbamy o op-
korzystnymi dla naszego partnera, tymalizację wpływów do budżetu.
czyli Totalizatora Sportowego. Jest Stąd GTECH nie opowiada się za
to powszechnie przyjęta na świecie zniesieniem dopłat, które są uwa-
forma dialogu między dużymi fi r- runkowane historycznie i leżały
mami, takimi jak nasza, a regula- już u podstaw pierwszych lote-
torem, którym w przypadku rynku rii, organizowanych dla wsparcia
hazardowego w Polsce jest Mini- sportu i kultury. Dziś można jedy-
sterstwo Finansów. Działamy w po- nie zastanowić się, czy dla rozwoju
nad 50 krajach i w wielu z nich na rynku nie byłoby korzystniejsze
tej zasadzie prowadzimy rozmowy, wprowadzenie podatku od przy-
przekazujemy informacje o naj- chodów netto, rozumianych jako
lepszych praktykach stosowanych wpływy z przyjętych zakładów po-
na rynku gier, starając się docierać mniejszone o wypłaty wygranych.
do centrów decyzyjnych.
Na jakie zainteresowanie mogłyby
Jakie działania podejmuje GTECH liczyć w naszym kraju wideoloterie?
w Polsce w ramach lobbingu i jakie – Gracze w Polsce oczekują na-
nakłady przeznacza na ten cel? tychmiastowej informacji, czy
– Nasze działania lobbingowe wygrali. Wymagają przy tym, co
polegają przede wszystkim na jest zupełnie naturalne, wysokiej
przygotowaniu opracowań, w któ- wypłacalności. Stąd bierze się
rych prezentowane są najlepsze duża popularność różnego rodzaju
światowe praktyki. Jesteśmy do- automatów. Wideoloterie więc też
stawcą technologii, ale też fi rmą powinny się przyjąć. To także auto-
o bogatym doświadczeniu bizne- maty, tylko bardziej zaawansowane
sowym uzyskanym dzięki wielolet- technologicznie, połączone w sieć,
niemu prowadzeniu działalności która zapewnia pełną kontrolę nad
na świecie. Zbieramy informacje urządzeniami i prowadzenie od-
z różnych rynków i opracowujemy powiedzialnej gry. Ustawodawca
je. Wobec Ministerstwa Finansów może również np. skutecznie unie-
reprezentuje nas natomiast fi rma możliwić niepełnoletnim dostęp
(Central European Consulting do wideoloterii. To, jak wideolote-
– przyp. red.), którą zatrudniamy, rie zostaną zdefi niowane w prawie,
10
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com