This page contains a Flash digital edition of a book.
szówka (Томашовка; 22 km). Są tu na na przełomie XVIII i XIX w.
sklepy, restauracja, hotel, bank. We Przejeżdżając przez centrum wsi,
wsi i jej okolicach warto zobaczyć na głównym skrzyżowaniu kieruje-
cmentarz wojenny i stację kolejową my się w prawo i podążamy do wsi
Włodawa (Влодава) z początku XX w. Czersk (Черск; 50 km). Tam znaj-
Na cmentarzu, pochowani są żołnie- duje się najstarsza cerkiew na terenie
rze polegli podczas I wojny światowej rezerwatu – św. Mikołaja, wzniesio-
oraz wojny domowej z lat 20. minio- na na początku 1701 r. Obok świąty-
Na Białorusi
nego stulecia. ni stoi dzwonnica.
Kilometr na południowy wschód od Z Czerska trasa prowadzi do wsi
wsi Orchowo (Орхово; 23 km), w lesie Rudnia (Рудня; 53 km), dalej wzdłuż
zobaczyć można piękne rośliny, m.in terenu zalewowego rzeki Kopajow-
olesie”
paprotkę zwyczajną czy kilka rodza- ka (Копаювка) do wsi Leplewki
jów storczyków. (56 km). Z Leplewki przez wieś Du-
Dalej trasa biegnie w przeciwnym bica (Дубица; 61 km), a następnie
niż dotąd kierunku: przez Toma- przez uroczysko Kotielnia (урочище
szówkę, obok przejścia graniczne- Котельня) jedziemy do miejsca do-
go (białorusko-ukraińskiego) To- brego na odpoczynek: nad jezioro
ery „Nadużańskie P maszówka – Pulemiec (Томашoвка Białe (Biełoje, Белое; 66 km). W tych
– Пулемец; 24 km), koło wsi Koma- okolicach znajdują się 4 jeziora: Bia-
rowka (27 km) po drodze Brześć – To- łe, Rogoźniańskie (Рогознянское),
acie biosf maszówka, w okolice jeziora Sielachy Czarne (Czernoje, Черное), Tajnoje
(оз. Cеляхи; 30 km). Przed samym je- (Тайное), w okolicach których są ho-
ziorem, z drogi można zobaczyć naj- tele, plaże, przystanie.
większą paproć na Białorusi – długosz Znad jeziora Białego jedziemy szu-
królewski – zarejestrowany w Czer- trową drogą na wschód, koło jezio-
wonej Księdze Gatunków Zagrożo- ra Rogoznianskoje (70 km) do wsi
ologiczny w rezerw
nych na Białorusi. Jest to jedyne miej- Rogozno (Рогозно; 75 km). Podą-
sce w tym kraju, gdzie spotkać można żając dalej leśną drogą, mijamy po-
tę roślinę. Okolice jeziora Sielachy to mnik przyrody, jakim są ogromne
Szlak ek
wspaniałe miejsce na odpoczynek, są świerki, na północ od wsi Miedno
tam zagospodarowane plaże i obiek- (Медно; 82 km). We wsi znajduje
ty turystyczne. się cerkiew Przemienienia Pańskie-
Jedziemy dalej na północ aż do go z XVIII w. i Muzeum Etnogra-
skrzyżowania z drogą do Przyborowa ficzne (Этнографический музей).
(35 km). Tu nasza trasa skręca w pra- Jeśli przejedziemy przez wieś Mied-
188
wo i leśną drogą wiedzie do wsi Dubok no w kierunku północnowschod-
(Дубок; 45 km). W Duboku znajdu- nim, znajdziemy się w okolicy jezio-
je się cerkiew św. Eliasza wzniesio- ra Stradieczskoje (Страдечское;
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232
Produced with Yudu - www.yudu.com