This page contains a Flash digital edition of a book.
2
CHABÓWKA. POCIĄG POD CHMURKĄ
Skansen taboru kolejowego w Chabówce to
Informacje praktyczne
gratka dla miłośników starych lokomotyw, lubią-
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
cych pikniki pod parą i przejazdy starymi pocią-
ul. Wawrzyńca 15, tel.: (0-12) 421 12 42, muzeum@
mimk.com.pl, www.mimk.com.pl; czynne: wt.–nd.
gami. Muzeum na wolnym powietrzu powstało
10.00–16.00; wstęp: 6,5 zł, ulg. 4,5 zł; na stronie
w 1991 r. Ekspozycję tworzą lokomotywy spali-
muzeum także opis Krakowskiego Szlaku Tech-
nowe i parowe, wagony, pługi i inne zabytkowe niki; Krakowskie Muzeum Lotnictwa Polskie-
obiekty. Urokliwe wehikuły często wykorzystywa-
go w Krakowie, ul. Jana Pawła II 39, tel./faks:
ne były na potrzeby filmów, m.in. Szatan z siódmej
(0-12) 642 87 00, tel.: (0-12) 642 87 01, 642 40 70,
Chabówka | region gorlicki
642 40 71, info@muzeumlotnictwa.pl, www.
klasy, Summer Love i Złoto Dezerterów. Skansen
muzeumlotnictwa.pl; czynne: wt.–pt. 9.00–17.00,
w Chabówce oferuje też możliwość przejażdżki
sb.–nd. 10.00–16.00, pn. 9.00–16.00 wstęp bezpłat-
pociągiem retro (wiekowe lokomotywy kursują ny: wyłącznie plener; wstęp: 7 zł, ulg. 4 zł; Skansen
wokół Krakowa oraz na liniach: Kraków Głów-
taboru kolejowego w Chabówce, tel.: (0-18)
26 76 200 w. 345 (rezerwacja noclegów), w. 366
ny – Kraków Nowa Huta, Chabówka – Zakopane
(kasa biletowa, przewodnicy), w. 143 (informacje
i Chabówka – Mszana Dolna/Dobra). Rokrocznie
na temat przejazdów retro); skansenchabowka@
w Chabówce organizowana jest „Parowozjada”, interia.pl, www.parowozy.pl/skansen; czynny:
podczas której prezentuje się całe dziedzictwo
pn.– nd. 7.00–19.00; wstęp: 5 zł, ulg. 2,5 zł
kolejowe skansenu.
i kapliczka na skrzyżowaniu ulic Węgier-
INNE ZABYTKI TECHNIKI skiej i Kościuszki, w której po raz pierwszy
W Małopolsce można zobaczyć także inne zapalono uliczną lampę naftową), Szymbark
atrakcje dotyczące tej dziedziny ludzkiej (słup sygnalizacyjny niegdyś oświetlany ropą,
twórczości. Jedną z nich jest gorlicki Szlak a dziś pełniący rolę kapliczki), Ropa (odwierty
Nafty. Prowadzi on przez miejsca związane z XIX w.), Łosie (wóz maziarski), Bielanka (tu
z wydobywaniem oraz przetwarzaniem ropy produkowano maź i dziegieć), Sękowa (eks-
naftowej, m.in.: Gorlice (pomnik Ignacego pozycja urządzeń naftowych przy drodze na
Łukasiewicza – wynalazcy lampy naftowej Wapienne).
Chabówka – skansen taboru kolejowego, fot. B. Cisowski Most Piłsudskiego w Krakowie, fot. G. Liszka
51
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72
Produced with Yudu - www.yudu.com