This page contains a Flash digital edition of a book.
RacibÓRz Spacerem przez miasto
4
(blisko skrzydła wspomnianego szpitala). a toporne elewacje ożywiały co najwyżej
Rzeźba (1915) – zadumana siedząca postać wykusze i duże płaszczyzny okien. Jednym
kobieca – zdobiła niegdyś grób bogatego z ciekawszych przykładów budownictwa moder-
właściciela raciborskiej fabryki cygar. nistycznego jest dom z bramą przejazdową 39
Obok parku, który otrzymał nazwę na cześć stojący między ulicami Waryńskiego i Opawską.
partnerskiego miasta Raciborza, po drugiej Akcentują go rzeźby siewcy i żniwiarza oraz
stronie ulicy Bema, urządzono w pierwszej po- otwory okienne odzwierciedlające układ funk-
łowie XX w. kąpielisko. Zbudowano dwa baseny, cjonalny budynku: część centralną zajmują
oddzielne dla mężczyzn i kobiet, przebieralnie, mieszkania, partie boczne – klatki schodowe.
sanitariaty i małą muszlę koncertową. Na po- Niedaleko, po drugiej stronie Opawskiej, wznosi
czątku tego wieku teren sprzedano i wkrótce się XIX-wieczny gmach byłego seminarium
ma stanąć tu osiedle mieszkaniowe. nauczycielskiego.
Zabudowę ulicy Waryńskiego tworzą kamie- Przy ulicy Warszawskiej stoi kościół Naj-
nice w stylu modernistycznym, wzniesione świętszego Serca Jezusowego 40 . Kościół
w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Duże, trzy- lub pochodzi z lat 30. XX w. i ma nietypowy,
czterokondygnacyjne domy powstawały w od- jak na Śląsk, kształt rotundy. Żelbetową
powiedzi na szybki rozwój przemysłowy miasta. konstrukcję zamyka od góry kopuła pokryta
Komunalne budynki tworzyły charakterystycz- specjalnymi dachówkami dostosowanymi do
T
rasa 3 – Poza średniowieczne mury
ne kwartały z wewnętrznym dziedzińcem, niewymiarowego dachu. Przeciwwagę dla
nieco przysadzistej sylwetki świątyni tworzy
wysmukła wieża. Główne wejście w formie
półkoliście obramowanych trzech par dużych
drzwi zdobią rzeźby i łaciński napis. Wewnątrz
rzuca się w oczy grupa Ukrzyżowania zawie-
szona nad ołtarzem. Kościół ma doskonałą
akustykę, dlatego często odbywają się tu
koncerty. Z boku świątyni stoi ludowa figura
św. Jana Nepomucena. Datuje się ją na prze-
łom XVII i XVIII w.
Odchodząca spod kościoła niewielka
i sympatyczna ulica Wczasowa prowadzi do
szerokiej alei obsadzonej leszczyną turecką.
Drzewa zasadzono tu w latach 30. ubiegłego
wieku, kiedy ten fragment miasta przezna-
czono pod zabudowę mieszkaniową. Lesz-
czyna turecka, której naturalnym obszarem
występowania jest południowo-zachodnia
Azja i Półwysep Bałkański, zadomowiła się
w mieście na dobre i dziś stanowi jedną
Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, fot. B. Stachow z raciborskich atrakcji. Ulica Sienkiewicza
65
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com