This page contains a Flash digital edition of a book.
4
RacibÓRz Spacerem przez miasto
secesyjne upodobania
Pod koniec XIX w. rozpanoszył się w sztuce nowy kierunek artystyczny – secesja. Zapanowała
moda na linie faliste, asymetrię i wymyślne zdobnictwo. O pięknie decydowały ozdoby, stąd
często ich liczba przekraczała zdrowy rozsądek. Ulubione motywy secesjonistów nawiązywa-
ły do natury: w ornamentyce królowały strzeliste bądź wijące się rośliny, kwiaty, zwierzęta lub
fantastyczne stworzenia. Często pojawiały się też smukłe postacie kobiet o długich rozwianych
włosach. W budownictwie secesja rzadko zaznaczała się w czystej postaci, zwykle towarzyszy-
ły jej elementy odmienne stylistycznie.
nr 9 z wielobocznymi wykuszami, balkonami
o żeliwnych balustradach oraz użytymi w or-
namentyce motywami roślinnymi.
Spacer spokojną ulicą Bema zapewnia
co najmniej dwie atrakcje. Pierwszą jest
niezwykle malowniczy gmach dawnego szpi-
tala miejskiego 36 . Główny budynek, w stylu
neogotyckim, oddano do użytku w 1897 r. Już
T
rasa 3 – Poza średniowieczne mury
wówczas przewidziano konieczność rozbu-
dowy ośrodka i w związku z tym wykupiono
Zdobienia na kamienicy przy ulicy Staszica, fot. B. Stachow
rozległy pas ziemi ciągnący się aż do ulicy
Piękne kamienice można również zoba- Opawskiej. Skrzydła południowe i północne
czyć przy ulicy Staszica 35 . Są eklektyczne, postawiono w 1902 r., później dobudowano
łatwo więc samemu przekonać się, jakie kolejne, a następnie prosektorium, oddział
różnice w zdobnictwie mogą występować zakaźny i zaplecze gospodarcze. Szpital ucier-
między domami powstałymi niemal w tym piał w 1945 r., ale wciąż działał. Zamknięto
samym czasie. Tu rytm fasady wyznaczają
uporządkowane rzędy okien, a budynki spra-
wiają wrażenie masywnych. Zdobnictwo jest
wprawdzie bogate, jednak stonowane, tak
jakby właściciele kamienic chcieli udowodnić,
że są nie tylko zamożni, ale też solidni i godni
zaufania. Eklektyzm, który łączył w jednym
dziele wybrane elementy różnych epok i śro-
dowisk artystycznych, w raciborskiej archi-
tekturze często odwoływał się do neobaroku
i neorenesansu, czego dowodem są właśnie
kamienice przy ulicy Staszica (nr 4, 6, 8, 13,
19, 21). Niektóre domy w czytelny sposób
nawiązują jednak do frywolniejszej w wyra-
zie secesji. Przykładem może być kamienica Malowniczy gmach dawnego szpitala miejskiego, fot. M. Zaręba
62
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com