This page contains a Flash digital edition of a book.
4
RacibÓRz Spacerem przez miasto
widać historyczny akt zgody żył w pamięci
wielu osób, bo kilkadziesiąt lat później miejsce
na nowo ozdobiono obecną statuą. Obraz za-
stąpiono jednak figurką św. Jana Nepomucena
(obecnie na miejscu znajduje się kopia figurki,
której oryginał trafił do muzeum).
Decydując się na powrót do centrum, najle-
piej wybrać się na spacer ulicą ks. Londzina.
amek i okolice
z
Przy tym typowo handlowym trakcie stoi sporo
ładnych, choć zaniedbanych, eklektycznych
Statua Zgody, fot. M. Zaręba kamienic. By docenić ich wdzięk, trzeba
zadzierać głowę. Fronty zdobią malownicze
T
rasa 2 –
Dziś mało kto zdaje sobie sprawę z tej dość wykusze, ozdobne galeryjki i fryzy, gzymsy,
długiej tradycji żeglugi na Odrze w okolicach naczółki i obramienia. W XVII w. przy ulicy
Raciborza. istniał klasztor Franciszkanów – założony na
Tuż obok kościoła, od strony ulicy Mikołaja, planie czworoboku z wirydarzem w środku.
stoi statua Zgody 30 . Wbrew skojarzeniom to Pozostałością po nim są budynki zajmowane
po prostu kapliczka słupowa, którą zresztą obecnie przez magazyny (nr 16), odgrodzone od
łatwo przeoczyć. Skąd jej nazwa? Ponoć strony ulicy murem. Skoro był klasztor, musiał
w tym miejscu zakończyli swój spór biskup też być kościół. Niestety, barokową świątynię
wrocławski Tomasz II i książę Henryk IV Probus rozebrano w efekcie sekularyzacji majątków
(zob. s. 56). Na pamiątkę szczęśliwego finału kościelnych (1810). Wejście do nieistniejącej
sprawy, w miejscu ich spotkania, stanęła nie- dziś budowli wskazuje figurka św. Jana Ne-
wielka budowla, w której umieszczono obraz pomucena. Sam pomnik jest zresztą dość
przypominający o tym wydarzeniu. Kapliczka nietypowy: malutką kamienną rzeźbę świę-
rozpadła się ze starości w XVIII stuleciu, ale tego całkowicie przytłacza ogromny, zupełnie
niepasujący rozmiarami, cokół. Figurka jest
cmentarz parafialny
kopią XIX-wiecznej drewnianej rzeźby prze-
chowywanej obecnie w muzeum.
Przy ulicy Kozielskiej, prawie naprzeciw
kościoła św. Mikołaja, zachował się malutki
Tuż przy wylocie ulicy na plac Wolności,
cmentarz parafialny 31 . Warto go odwie-
warto się przyjrzeć oficynie kamienicy nr 10.
dzić, bo miejsce jest nader urokliwe. Teren Reliefowe dekoracje o motywach geometrycz-
wciśnięty między niewysokie zabudowa-
nych i roślinnych, zdobiące płaszczyzny między
nia tworzy enklawę spokoju i wyciszenia.
oknami, mają w sobie wiele z secesyjnego
Zmarłych pozostawiono tu samym sobie,
a miejsce bierze we władanie roślinność
rozbuchania (zob. ramka s. 62). Równie przy-
i ptaki. Rzędy zniszczonych, zapadniętych
jemny dla oka, choć bardzo prosty w formie,
nagrobków spowija bluszcz, wysokie drze- jest dom nr 11, po drugiej stronie ulicy. Tuż
wa chronią teren przed słońcem i tylko do-
obok znajduje się kino Bałtyk, jedyne z trzech,
biegające odgłosy miasta przypominają, że
które ocalało z wojennej zawieruchy. Bardzo
gdzieś tam wciąż toczy się życie.
ciekawa pod względem architektonicznym
60
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com