This page contains a Flash digital edition of a book.
RacibÓRz Spacerem przez miasto
4
Trasa 2
ziemny gród Morawian (wcześniej, być może,
istniał tu gród Gołężyców). Na początku XII w.
Zamek i okolice
gród ów zajęły hufce Bolesława Krzywoustego.
Przebieg: pl. Mostowy – ul. Zamkowa –
Teren doskonale nadawał się na warownię – był
ul. Morawska – park Zamkowy – bulwary nad
bezpieczny, bo otaczały go rzeczne odnogi
Odrą – kładka – ul. Kozielska – ul. Mikołaja –
i mokradła, i miał znaczenie strategiczne, bo
ul. Londzina – ul. Długa – Rynek
leżał tuż przy szlakach handlowych z Czech
i Moraw do Krakowa, na Ruś i na Śląsk. W 1172 r.
Każdy, kto przyjeżdża do Raciborza, prędzej w grodzie zamieszkał Mieszko Laskonogi,
amek i okolice
z
czy później odwiedza zamek. Zanim się jednak czyniąc z Raciborza stolicę swego księstwa.
do niego trafi, od strony Rynku, na skwerze Murowany gotycki zamek zastąpił drewnianą
nad Odrą, rzuca się w oczy monumentalny warownię pod koniec XIII w., a zbudowano go
pomnik Matki Polki 18 . Został odsłonięty na polecenie księcia Przemysła. Pełnił nie tylko
T
rasa 2 –
w 1973 r., nie jest więc żadnym zabytkiem, funkcje obronne, ale też reprezentacyjne, stąd
trudno go jednak pominąć – kilkumetrowa w źródłach historycznych często określa się
kobieca postać rzeczywiście przywodzi go mianem palacio. Na dziedziniec wjeżdżało
na myśl heroiczną strażniczkę domowego się przez budynek bramny, a w zabudowie
ogniska. Nie wiadomo, jakie było założenie dominowały kaplica (zob. s. 54) i dom zamkowy
twórcy pomnika, opolskiego rzeźbiarza Jana – rezydencja władcy.
Borowczyka, ale jego Matka Polka przypomina Czasy świetności raciborskiego zamku
postawą Nike, boginię zwycięstwa. nie trwały długo – gdy miasto trafiło w ręce
Pobliski most prowadzi na drugą stronę opawskich Przemyślidów, mających swoje
Odry, do zamku 19 . Miejsce to w XI w. zajmował siedziby w innych ośrodkach, rezydencja po-
broniący przeprawy przez Odrę drewniano- padła w niełaskę. Znaczenie zamku jeszcze
bardziej zmalało, gdy stał się cesarskim dobrem
zastawnym. W 1637 r. duże straty spowodował
pożar i choć później zabudowaniom próbo-
wano przywrócić dawną świetność, sukces
był połowiczny. W 1670 r. na zamku nocowała
cesarzowa Eleonora, wdowa po Ferdynandzie III
Habsburgu, która wraz z córką i orszakiem
udawała się do Częstochowy. Cesarzówna miała
tam poślubić polskiego króla, Michała Korybuta
Wiśniowieckiego. W drodze powrotnej orszak
znów zatrzymał się w Raciborzu, tym razem
jednak wybierając na nocleg… kamienice przy
Rynku. 24 sierpnia 1683 r. na raciborskim zamku
wydano obiad dla Jana III Sobieskiego, który
podążał na odsiecz Wiednia. Król jednakże wolał
Pomnik Matki Polki, fot. M. Zaręba przenocować gdzie indziej, tj. w Pietraszynie.
53
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com