This page contains a Flash digital edition of a book.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid overheid, onderwijs en ouders
‘Op school leer je toch ook gewoon schrijven?’
Zwemvaardigheid van kinderen is niet alleen de verantwoordelijkheid ondersteuning geleid heeft tot een forse
van de ouders, maar zeker ook van de overheid. Dit is één van de
toename van de zwemvaardigheid onder
aanbevelingen uit het rapport ‘Ik wil dat mijn kind leert zwemmen...’
allochtone scholieren. Waar in
dat is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de Vereniging
vangnetgemeenten de zwemvaardigheid onder
allochtone kinderen tussen 2003 en 2007 toenam
Sport en Gemeenten. Ester Wisse, één van de betrokken onderzoekers
van 63 naar 77%, nam deze in niet-vangnet
en werkzaam bij het Mulier Instituut, benadrukt dat het de
gemeenten af van 83 naar 75%. Reden dus
zwemvaardigheid zeker goed zou doen wanneer de overheid meer zijn
vooral om niet te stoppen met het stimuleren
verantwoordelijkheid zou nemen. ‘Zwemmen zou een eindterm kunnen
van de zwemvaardigheid. Temeer ook omdat de
zijn binnen het bewegingsonderwijs. Net zoals rekenen en schrijven nu zwemvaardigheid onder allochtone kinderen nog
ook eindtermen zijn.’
beduidend lager is dan onder autochtone
kinderen. In 2007 had 90% van de autochtone
Het onderzoek ‘Ik wil wel dat mijn kind leert andere de reden geweest dat de landelijke kinderen tussen 6 en 15 jaar een zwemdiploma
zwemmen…’ kijkt naar de factoren die de overheid in 2002 is begonnen met het tegenover driekwart van de allochtonen. Met
zwemvaardigheid beïnvloeden en de rol van ondersteunen van een 35-tal gemeenten om de name onder kinderen van Marokkaanse, Turkse,
allochtone ouders. Hierbij staat de relatie tussen zwemvaardigheid onder de kinderen te Surinaamse en Antilliaanse afkomst en kinderen
zwemvaardigheid en etnisch-culturele, structurele verbeteren. De bekende stimuleringsregeling met een vluchtelingen achtergrond, is de
en beleidsfactoren centraal. Voortbouwend op zwemvaardigheid, ook wel vangnetregeling zwemvaardigheid laag.
eerdere studies naar dit thema is ingezoomd op genoemd. Onder meer is hierbij aandacht
de vraag welke factoren van invloed zijn op de besteed aan het schoolzwemmen, een activiteit Zwemmen populair onder
zwemvaardigheid van kinderen. die sinds 1985 geen vanzelfsprekendheid meer allochtonen
is. Het percentage scholen dat schoolzwemmen Hoewel voorheen ook wel werd gedacht dat één
Succes stimuleringsregeling aanbiedt, is dan ook gedaald van 90% in 1990 van de oorzaken van een lagere
Eind jaren negentig bleek dat de naar 57% beginjaren 2000. In 2005 is de zwemvaardigheid onder allochtonen te weiten
zwemvaardigheid van kinderen erg was stimuleringsregeling beëindigd, mede omdat de was aan het feit dat de populariteit van
verslechterd, vooral onder allochtone kinderen. effecten hiervan destijds niet goed konden zwemmen onder deze groepen laag is en de
Een zorgwekkende urgentie om te leren
situatie voor een
Uit interviews blijkt ook dat allochtonen ouders wel degelijk
zwemmen door hen
waterrijk land als
inzien wat de gevaren zijn van het niet kunnen
minder wordt ingezien,
Nederland. Hoewel
zwemmen. Zeker in een land als Nederland.
wijst dit onderzoek uit
een directe relatie dat dit niet het geval is.
tussen zwemvaardigheid en het aantal worden aangetoond. Uit het onderzoek van het ‘Uit interviews blijkt dat allochtone ouders wel
verdrinkingsgevallen nog niet is aangetoond, is Mulier Instituut blijkt nu dat de stimulerings- degelijk inzien wat de gevaren zijn van het niet
het zeer aannemelijk dat een goede regeling wel degelijk een bijdrage heeft geleverd kunnen zwemmen. Zeker in een land als
zwemvaardigheid bijdraagt aan een vermindering aan de verbetering van de zwemvaardigheid. Een Nederland. Daarnaast is de populariteit van het
van verdrinking. Het belang van vergelijking tussen gemeenten die aan de zwemmen onder vooral mensen van
zwemvaardigheid in het kader van het verhogen vangnetregeling hebben meegedaan en overige Marokkaanse en Turkse afkomst net zo groot als
van de veiligheid is dus groot. Dit is onder gemeenten, laat zien dat de gemeentelijke onder de autochtone bevolking.
6 Lees ZwembadBranche nu ook online: www.zwembadbranche.nl
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com