This page contains a Flash digital edition of a book.
Veiligheidseisen zwembaden:
kleurtest van groot belang
Deze kleurtest is opgenomen in de nieuwe NEN- een belangrijk hulpmiddel bij het in stand injectiepunt een slang aangesloten waarmee
EN 15288. Deze norm bestaat uit twee delen: houden van een constante waterkwaliteit. een ongevaarlijke kleurstof wordt toegevoegd
- NEN-EN 15288-1:2008 Zwembaden: aan het water. Vervolgens dient het zwembad
Veiligheidseisen voor ontwerp ‘Dode hoek’ binnen 15 minuten gelijkmatig te zijn verkleurd. Is
- NEN-EN 15288-2:2008 Zwembaden: De kleurtest staat omschreven in annex A van de dit niet het geval, dan is er sprake van afkeur en
Veiligheidseisen voor gebruik NEN-EN 15288-2:2008. Middels een kleurtest kan kan aan de hand van de verkleuring worden
In de norm worden nadere veiligheidseisen worden aangetoond of er in een zwembad gezien op welke plaatsen de installatie zou
vastgesteld die gelden voor het ontwerp van sprake is van zogenaamde ‘dode hoeken’. Een moeten worden aangepast. Als na afloop van de
zwembaden, alsmede voor het dagelijkse dode hoek in een zwembad ontstaat als het kleurtest de chloorinjectie weer wordt
gebruik. Zo worden regels gesteld aan de water op een bepaalde plek in het zwembad aangesloten en geactiveerd, verdwijnt de
afmetingen van de ruimte rondom het zwembad onvoldoende wordt gerecirculeerd. In de meeste verkleuring vanzelf weer uit het zwembad. Indien
en de verlichting. In de veiligheidseisen voor gevallen is dit een gevolg van de configuratie in het zwembad niet door de kleurtest heen komt
gebruik wordt een methode beschreven om vast het zwembad en de waterbehandelingsinstallatie. betekent dit dat de recirculatie van het
te stellen of de watercirculatie in het bad in orde Het stilstaande water in een dode hoek wordt zwemwater niet voldoet aan de norm. Dit heeft
is. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde onvoldoende ververst, waardoor het water tot gevolg dat er bij hygiëne gerelateerde
kleurtest. Hoewel de waterkwaliteit van de plaatselijk niet aan de hygiënevoorschriften zou incidenten de juridische positie van de beheerder
meeste zwembaden door middel van kunnen voldoen. Bij een kleurtest wordt allereerst wordt verzwakt. Deze is immers verantwoordelijk
bemonstering nauwlettend in de gaten wordt alle chloor in het zwembad geneutraliseerd. voor de hygiëne en veiligheid, waarbij als norm
gehouden, kan de kleurtest worden gezien als Hierna wordt ter hoogte van het chloor onder andere de NEN-EN 15288:2008 wordt
24 Lees ZwembadBranche nu ook online: www.zwembadbranche.nl
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com