This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
7
vljanje jaslic tudi z izkustvom v nežnem
otroštvu. Čeravno je sodobni čas, ki ga
živimo, nenaklonjen družini, bo ta ostala adventa in božičnih praznikov. Tukaj ne
v svoji simboliki taka, kot jo predstavlja gre prezreti, da so k vsemu temu doga-
Sveta družina: zatočišče in varen pristan janju veliko prispevali prav člani – jasli-
otrokom, starši pa nujna vez v čustve- čarji, ki si prizadevajo za ohranjanje te
nem razvoju otroka. In prav tu naj bi bila dragocene kulturno-verske dediščine pri
simbolika jaslic največja! nas.
O jaslicah, njihovem pomenu in sporo- Glasbeno nas je skozi govorno besedo
čilnosti je spregovoril arhitekt Marjan povezoval Oktet Simon Gregorčič iz Ko-
Vodnik, rezbar iz Domžal, član društva barida, katerega cilj je kakovostna pesem,
jasličarjev Slovenije, ki je s svojim rezbar- kritiki pa zbor uvrščajo v sam vrh zboro-
skim opusom pomembno zaznamoval vskega petja na Primorskem. Repertoar
tudi izdelavo jaslic na Slovenskem. Ko ga zbora je širok, častno mesto pa zavze-
je pater Bernard povabil, da bi ob odprtju majo pesmi Simona Gregorčiča, saj oktet
razstave jaslic prisotne nagovoril in ne- poje skoraj vse njegove uglasbene pesmi,
kaj povedal o jaslicah in o svojem ustvar- posebno skrb pa posvečajo slovenskim
janju, se je spomnil, da je začel tako rekoč ljudskim in ponarodelim pesmim, seve-
iz nič, a z veliko ljubezni. Iz kosa lesa je da pa pojejo tudi slovenske umetne pe-
nastal preprost miniaturni hlevček, kjer smi ter pesmi drugih narodov in klasiko.
je bilo vse samo duhovno, veliko topline Lahko se pohvalijo z nastopi po celem
in sreče in čisto nič materialnega. Tako svetu.
si arhitekt Vodnik še danes predstavlja Razstavljavci jaslic so bili zadovoljni, obi-
družinsko praznovanje božiča, s poseb- skovalci razstave še bolj. Ogled lahko
nim poudarkom na njegovi vsebini. Sam pomembno prispeva k popolnemu pra-
pravi, da je izdelovalcev jaslic pri nas ve- znovanju božiča.
dno več in da ni prav nič pomembno, ali Nekdo je v knjigo vtisov napisal, da vsako
jih izdelujejo zgolj ljubiteljsko ali od tega leto ob tem času prihaja na Sveto Goro in
morda celo živijo. Številne razstave jaslic vsako leto raje.
po Sloveniji v zadnjih letih oživljajo utrip Naj to velja za vse nas.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com