This page contains a Flash digital edition of a book.
36
L. 1728 so napravili v koru lepo izrezlja-
ne stole ter orgle in zvezali samostan s Vrt Marijin
korom z obokanim mostovžem. L. 1712
že so postavili nad glavna cerkvena vrata Pesem o Materi
lep kip Matere Božje iz kamna. L. 1739
so prostor pred cerkvijo lepo izravnali in Julij Zeyer
predelali stopnice. V tej dobi so napravili
tudi sedem novih oltarjev iz marmorja.
O priliki kronanja je posvetil pičanski
škof sledeče oltarje: sv. Ane, sv. Jožefa,
Frančiška Asiškega, Antona Padovan-
skega, Petra Alkantarskega. L. 1737 so
pripravili še oltar sv. Janeza Nepomuške-
Za hip umolkne, nato na-
ga in pozneje še dva, tako da je bilo vseh
skupaj 12.
daljuje s tišjim glasom:
Že leta 1712 je dal p. gvardijan Sitar na-
praviti nad oboki, ki ločijo cerkveno lad- »Vidim blagoslovljeno dolino. V njej belo
jo od kapel, tri slike: prikazanje Matere mesto malo kakor gnezdo lastovičje.
Božje, rešitev Urške iz ječe in Urško pred Ime mesta pomeni cvet in vejo. Danes
sodniki. Te slike so pozneje vedno pre- svet ne ve zanje, toda nekoč ime njegovo
navljali in jih še sedaj poznamo v Delne- napolni svet in ne bo skritega kota, ka-
rijevi obdelavi. mor ne bi prodrla v bodočnosti njegova
Stolp je imel tri nadstropja. V tretjega sveta slava. V tem mestu boš živela in
je strela ponovno udarila l. 1755, je na- tam bo tudi nekdaj živel Oni, ki pride,
stal požar, ki je povzročil v zakristiji in da odreši svet ... Glej, drugo tiho dolino
samostanu mnogo škode. Tudi nekaj vidim, kakor morje cvetov! Bele lilije se
redovnikov je strela ubila. Od takrat so bleste in pestri se duhteča množica cvet-
opustili stolpu tretje nadstropje. ki! Lastovke plovejo po zlatem vzduhu in
L. 1740 so olepšali oltar sv. Ane sredi sladkopevajoče ptice se zibajo na vejah.
cerkve z dvema stebroma iz marmorja; Ljubki obrisi sinjih gor objemajo to do-
na sredo so postavili veliko sv. razpelo z lino kakor okvir redek dragulj v prstanu.
žalostno Matero Božjo na eni in sv. Ja- Tam po dolini stopa mlad mož, skromno
nezom na drugi strani. Zato so mnogi ta je njegovo oko, čista je njegova duša, srce
oltar imenovali oltar sv. Križa. polno toplote ... Ubog je ter preprost.
Pokopavali so takrat redovnike in tudi Pase svojo čredo na livadah. Na prstu se
mnoge imenitne osebe, ki so to v oporo- mu sveti modrikast dragulj, ki odganja
ki določile, le v cerkvi, kjer je bilo za to strahove ter nečiste sanje. Ta prstan bo,
več rakev. Ana, nekoč tvoj poročni prstan.
Tako je govoril Arkas v votlini, napol-
nadaljevanje
njen z duhom kakor z vodo studenec ...
Blagoslavljaje položi roke na sklonjeno
prihodnjič glavo dekličino. Nato pomigne Emro-
mi, ki vzame vnukico za roko in odide-
Svetogorska Kraljica, št. 5, Leto II. ta skupaj iz votline ... Kakor v sanjah sta
1. maja 1939, izbral br. Dragan Vampola stopali z gore.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com