This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
35
Iz svetogorske
zgodovine
II. doba
Od slovesnega kronanja
čudežne podobe Matere Božje
na Sveti Gori do zatrtja božje
poti
Vesel razvoj svetišča
ne brate in sestre privilegiran. Zanimivo
od l. 1717 do l. 1786
je, da sooltar sv. Mihaela prav takrat po-
stavili, ko so prenesli milostno podobo z
veliko slovesnostjo v novi glavni oltar l.
P
o kronanju svetogorske Matere 1686. Med podrtijami svetišča l. 1786 je
Božje so prihajale na božjo pot še ostala edino le kapelica sv. Mihaela z ol-
večje množice ljudstva. Cerkev je tarjem nedotaknjena. Na tem oltarju so
naklonila lepo se razvijajočemu svetišču maševali, ko so cerkev popravljali, in na
veliko duhovnih dobrot. L. 1727 je dobil praznik sv. Mihaela 1793 se je milostna
glavni oltar odliko privilegiranega oltar- podoba vrnila v obnovljeno svetišče.
ja, t.j. da je z vsako mašo, ki se na njem L. 1777 je naklonil papež Pij VI. vsem, ki
daruje za rajne, združen popolni odpu- obiščejo katerikoli dan v letu svetišče in
stek. L. 1775 so ta privileg prenesli na ol- izpolnijo navadne pogoje (sv. spoved, sv.
tar sv. Ane sredi cerkve. obhajilo, molitve), popolni odpustek.
L.1727 je naklonil Benedikt XIII. sveto- S številnimi romarji je dohajala svetišču
gorskim romarjem, ki obiščejo sedem tudi obilna miloščina. Tako so mogli
določenih oltarjev, iste odpustke, ki jih oskrbniki marsikaj napraviti za olepša-
prejemejo romarji v Rimu, ako obišče- nje svetišča. L. 1714 je p. Romuald Sitar
jo sedem oltarjev v baziliki sv. Petra. V dokončal novo prenočišče za romarje
kapelici sv. nadangela Mihaela so l. 1736 in čisto nov samostan, v katerem je bilo
ustanovili bratovščino tega nadangela. prostora za 44 redovnikov. Pri tedanjih
Oglejski patriarh ji je določil za glavni prevoznih sredstvih je bila samostanska
praznik Kronanco. Vsake letne kvatre so zgradba pravo čudo. Istega leta je napra-
imeli člani te bratovščine slovesno služ- vil za oltarjem tudi kor, kjer so pred voj-
bo božjo in oltar je bil vsak četrtek za raj- sko spovedovali.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com