This page contains a Flash digital edition of a book.
34
zato so prihajali v cerkev. Govori so bili se kar čudil. Vzeli so vse resno. Žalibog
prav prikladni, prednašanje jako živah- devet moških in tri ženske niso opravili
no. Res prav privlačna sila. Dolge spove- spoved na veliko žalost cele fare, ki je se-
di, tako popolne in odkritosrčne, tako daj kakor prenovljena.
pri moških kakor pri ženskah, da sem Ljudje so se tudi skazali. Prinašali so da-
rove v župnišče. Tudi za monsignora so
preskrbeli v jestvinah in v denarju. Res,
ljudstvo je pokazalo veliko vnemo in žu-
pnik je izvrstno postregel in vsaj mene
dobro plačal. Bil sem popolnoma zado-
voljen. Ker ne smem jesti od moke, ni-
sem ta čas nič prepovedanega jedel. Vse
je bilo tako pripravljeno, da sem lahko
jedel kljub cukreni bolezni in sem se do-
bro počutil.
Na žalost sem zvedel pozneje, da kakih
23 oseb ni prejelo svetih zakramentov.
Niso hodili h pridigam. Usmili se jih, o
Gospod. Zanikrni so in ne toliko hudob-
ni, ali brez vere.
Sklep misijona. Spovedoval do 9.45, po
večini tujce… Pri sklepu ogromnega
ljudstva, gotovo za pet cerkev. H sklepu
so prišli gospodje Debevec, Kralj, Pišot,
Premrl.
Vrnil sem se s Slapa. Do Ajdovščine z av-
tom. V Vipavi obiskal Jeriča in g. dekana.
Župnik spremljal do monsignora Bru-
Slika je simbolična. mata. Ob 16.00 sem se vrnil s funivijo na
Sveto Goro. Bil sem utrujen.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com