This page contains a Flash digital edition of a book.
32
Dnevnik
p. Sofronija Kozlevčarja
iz leta 1942
Po prvi svetovni vojni je Italija
zasedla Primorsko in del Notranjske
in po rapalski pogodbi med Italijo
in Jugoslavijo leta 1920 je bila
italijanska oblast tega slovenskega
ozemlja potrjena. Slovence na tem
ozemlju je Italija hotela poitalijančiti.
Tudi svetogorsko božjo pot je Italija
hotela uporabiti za poitalijančevanje.
Pripravil br. Pavel Krajnik
V
novembru 1923 je vrhovni fran- Suhač. P. Rupert je ostal na Sveti Gori
čiškanski predstojnik v Rimu pod za spovednika slovenskih romarjev štiri
pritiskom italijanske državne mesece, p. Sofronij pa celih devetnajst let.
oblasti odločil, da bodo italijanski fran- Leta 1942 je p. Sofronij svoje delo zapi-
čiškani iz mesta Trento prevzeli upravo soval v droben žepni koledar. Ker je za
Svete Gore, slovenski frančiškani pa bodo pisanje imel malo prostora v koledarju,
morali s Svete Gore oditi v Jugoslavijo. To je pisal na kratko v poročevalskem slogu.
se je uresničilo 22. maja 1924. Toda ve- Za januar in februar 1942 je napisal:
čina romarjev na Sveti Gori je bila Slo- Bil pri dr. Rutarju zaradi sladkorne bole-
vencev in treba jih je bilo spovedovati zni… Dal injekcije. Ne vem, kaj bo iz tega.
po slovensko. Zato je frančiškanski vr- Bil sem v Solkanu in v Gorici. Povsod se
hovni predstojnik določil, naj prideta iz vidi, da trpimo. Nobenega življenja, no-
Ljubljane v Jugoslaviji v pomoč na Sve- benega veselja. Povsod obrazi polni skrbi.
to Goro dva slovenska frančiškana. Bila Zima je in pomanjkanje vsega. Ubogi si-
sta to p. Sofronij Kozlevčar in p. Rupert romaki, ki si ne morejo pomagati.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com