This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
31
storiti vse za svoje. Videl te je majhnega. ljubezni pristopam k bratom in sestram,
Tako je hrepenel po tej in taki majhnosti. ki mi jih pošiljaš na pot. Nagibam se k
Tako vroče želel ta zgled popolne razpo- temu, da bi jih videl umazane in grešne;
ložljivosti za brate. Čutil je, kako poni- tudi sam jih velikokrat umažem s svoji-
žnost obhaja zmagoslavje nad ošabnostjo, mi besedami, zgledom, pohujšanjem. Daj
uslužnost in ljubezen nad oblastjo in ča- mi ponižno srce, da jih bom znal opra-
stjo. In nič mu ni bilo tako pri srcu, kakor vičiti, razumeti, opogumljati v dobrem,
prav to: biti manjši brat, kakor ti, Jezus! jih popravljati, jih podpirati v vsem, kar
Jezus, tudi jaz prihajam k tej čudežni je tebi všeč. Daj, da jim znam odpuščati,
mizi zadnje večerje. Ne bom se branil ka- da občutijo, kako se lahko zanesejo name
kor Peter, skupaj z njim bom prosil - Umij v vsaki prigodi svojega življenja. Daj, da
me, Jezus! Ne samo noge, tudi glavo in sprejmem tisto, k čemur si me poklical;
srce in dušo in misli! da sem pripravljen služiti. Daj, da mi bo
Ker nosim v sebi toliko tega, kar ni le služenje dar in milost, izraz globokega
prašno od poti, ampak umazano od gre- zaupanja in klic k odgovornosti.
ha, zlobe, notranje nečistosti. Da, Jezus, Ponižni Jezus, Jezus, ki umivaš noge učen-
nadaljuj s ponižno službo umivanja in cem, Jezus, ki tudi danes vršiš to službo
se ustavi pri meni. In to ne samo enkrat, vsem svojim učencem v zakramentu kr-
ne samo pri zadnji večerji, ampak veli- sta in v zakramentu spovedi, podari nam
kokrat, kajti dolgo pot imam še pred se- ponižnost in ljubezen, da bodo na tem
boj. A prav tako te prosim, Jezus, daj mi svetu še ljudje, ki bodo izbirali služenje
srce tvojega svetega služabnika Franči- in se ne borili za prednostne pravice.
ška. Naj se tudi jaz kaj naučim od tvoje-
ga umivanja nog. Daj, da v ponižnosti in Z.L.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com