This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
29
Direktorij za ljudske pobožnosti in bogoslužje
Blagoslov Pobožnost
družin k Božjemu usmiljenju
V
povezavi z veliko nočjo se je v no-
vejšem času in sledeč sporočilom
redovnice Faustine Kowalske, razglaše-
ne za svetnico 30. aprila 2000, razširila
posebna pobožnost k božjemu usmi-
ljenju, ki ga naklanja umrli in vstali
Kristus, izvir Duha, ki odpušča greh in
vrača veselje odrešenosti. Ker liturgija
druge velikonočne nedelje ali »nedelje
Božjega usmiljenja«, kot jo sedaj ime-
nujemo, predstavlja naravni prostor, v
katerem se izraža sprejemanje usmilje-
nja Odrešenika človeka, je treba vernike
vzgajati, da bodo razumeli to pobožnost
v luči liturgičnih praznikov velike noči.
Kajti »velikonočni Kristus je dokonč-
no utelešenje usmiljenja, njegovo živo
znamenje: odrešenjsko zgodovinsko in
obenem eshatološko. V tem duhu nam
bogoslužje velikonočnega časa polaga na
V
velikonočnem času – ali v drugem usta besede psalma: »Gospodovo usmi-
času leta – se opravi vsakoletni bla- ljenje bom opeval na vek.« (Ps 89,2)
goslov družin, ki jih duhovnik obišče
na njihovih domovih. Ta navada, ki jo
pastoralna skrb močno priporoča žu-
pnikom in njihovim sodelavcem, je ver-
nikom zelo ljuba in je dragocena prilo-
žnost, da v krščanskih družinah odmeva
spomin na stalno navzočnost božjega
blagoslova; je poziv k življenju v skladu z
evangelijem, spodbuda staršem in otro-
kom k varovanju in pospeševanju skriv-
nosti biti »domača cerkev«.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com