This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
27
Zahvala svetogorski Kraljici
za pot do drage mi osebe
Silva Kravanja
M
eseca maja leta prisluhnila je vsakemu.
2007 sem bila Izžarevala je toplino
povabljena, da poma- in milino. Ob tej pri-
gam pri dobrodelnem liki sem izvedela, da je
koncertu na Sveti Gori. gospa Angelca v domu
Prevoz do tja sem imela starejših občanov v Novi
preskrbljen. Za povratek Gorici. Sklenila sem, da
v dolino pa sem upala, da jo obiščem. Njeno zdra-
bom našla koga od udele- vstveno stanje je bilo težko.
žencev. Po koncertu je bila mala Videla sem, da nepremično leži,
zakuska, na katero smo bili povabljeni. ne vidi, ne sliši in ne govori. Na začetku
Ozirala sem se okrog, da bi koga pre- sem nekoliko negotovo pristopila k njej
poznala. Med povabljenimi je bila tudi in ji močila izsušene ustnice. Bilo mi je
gospa Pavla s prijatelji. Gospo Pavlo sem težko pri srcu, a postajala sem bolj po-
samo bežno poznala in jo nagovorila. gumna in ji, ko sem kasneje prihajala k
Ker nisem imela lastnega prevoza, so me njej na obisk, z injekcijsko siringo dajala
povabili, da se lahko skupaj zapeljemo piti. Čeprav sem vedela, da me ne vidi in
v dolino. Med vožnjo sva z gospo Pavlo ne sliši, sem po izrazu na njenem obra-
ugotovili, da zdaj stanuje v stanovanju, zu zaznala, da čuti mojo prisotnost. Prav
v katerem smo živeli kot mlada družina posebno srečo sem občutila v srcu, ko
pred mnogimi leti. Vprašala sem jo po sem nekoč pri njej glasno molila Zdravo
sosedi Angelci, ki je bila dobrotnica naši Marijo. Opazila sem, da premika ustnice
družini, za kar se ji nisem nikdar dovolj in moli. V tem času, ko sem jo obiskovala,
zahvalila. Gospa Angelca je bila tedaj, ko je praznovala 90. rojstni dan. Njen obraz
smo bili sosedi, že upokojena učiteljica, je izžareval mir in lepoto, prav tako, kot
vedno pripravljena pomagati vsakomur, sem jo poznala pred 30 leti. Hvala nebe-
ki je potreboval pomoč. Bila je majhne, ški materi Mariji, da sem lahko za kratek
krhke postave, slabo je videla in slišala, a čas služila njeni ljubezni.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com