This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
23
Deskle, Anhovo, Krstenice vse do Ma- sv. Miklavža vse do Kodermacov, kjer so
rijinega Celja, kjer se nam je pridružila nas prijazno pogostili tamkajšnji krajani.
tudi dvovprega. Zopet je sledil blagoslov Po kosilu smo se vrnili čez mejo v Britof,
konj. Pot se je zaključila v Ligu, kjer smo mimo Strmca in Lovišč v Lig, kjer smo
prenočili. Ob glasbi g. Olandra smo se
zabavali še pozno v noč.
TRETJI DAN
Ko smo se prebudili iz globokega spanca,
smo pozajtrkovali, pospravili za seboj, se
zahvalili krajanom ter se napotili proti
domu. Vračali smo se mimo Krstenic in
od tam je vsak odjezdil po najbližji poti.
Jahači smo bili zelo veseli ob vrnitvi, saj
smo v treh dneh prejezdili kar 110 km.
Posebej se zahvaljujemo g. Branku Žni-
Marijino Celje - Lig
daršiču, Borisu Kaluži in Urošu Smodišu
konje ob prihodu razsedlali ter poskrbe- za uspešno organiziran pohod ter vsem,
li, da ne bodo lačni. Ob tej priložnosti bi ki so kakorkoli pripomogli k pohodu.
se rad zahvalil g. Bogdanu Markiču in g.
Jožefu Humarju - Pepetu, ker so prijazno
odstopili hleve in poskrbeli, do so ime-
li naši konji streho nad glavo. Sledila je Stara Gora
večerja in po njej zabava ter prihod va-
ščanov in prijateljev iz Benečije. Prijetno
nas je presenetil tudi pozdrav predse-
dnika KS Lig Franca Urbančiča. Pozno v
noč smo po napornem dnevu konjeniki
odšli na zaslužen počitek.
DRUGI DAN
Ob jutranji zarji so najbolj vztrajni ko-
njeniki že vstali in najprej poskrbeli za
konje. Sledil je zajtrk in odhod proti
Stari Gori. Pot nas je vodila iz Liga sko-
zi Markiče, mimo Kračic vse do Britofa,
kjer smo prestopili mejo z Italijo. Od tam
smo šli skozi Kodermace, mimo Obor-
ča na Staro Goro, kjer sta nas pričaka-
la še dva italijanska konjenika. Sledil je
še obisk zadnjega svetišča in s tem tudi
blagoslova. Ob povratku smo šli mimo
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com