This page contains a Flash digital edition of a book.
2
Spoštovani
prijatelji
Svete Gore
p. Bernard Goličnik
J
udovska zgodba pripoveduje, da je
huda suša povzročila veliko pomanj-
kanje. Ortodoksni rabin je naročil,
naj se ljudje postijo, rabin sosednje sku- Božja beseda velikega tedna nam spo-
pnosti pa je svojim vernikom rekel, naj roča, da je bilo tudi Jezusovo delovanje
jedo, kolikor morejo. »To mora biti tako,« zaznamovano s krizo. Dejansko je nje-
je pojasnjeval, »da bi tisti zgoraj v nebe- govo poslanstvo vstopilo v krizo pri za-
sih videli, da nam je hrana potrebna. Če dnji večerji. Jezus okoli sebe zbere svo-
bi se postili, bi lahko pomislili, da lahko je učence, vendar bo skupnost vsak čas
živimo tudi brez hrane!« razpadla. Juda ga je že prodal; Peter ga
Hudomušna zgodba nas uči, da je v še bo vsak čas zatajil; večina ostalih učen-
tako težki situaciji vedno mogoče videti cev se bo razbežala. Jezusovo življenje se
tudi svetlo stran. Ekonomska kriza, ki je bliža neuspehu in porazu. Vendar je prav
zasejala negotovost in strah pred revšči- v tem trenutku udejanil najbolj upanja
no, nam je dala priložnost, da se ustavi- polno gesto: vzel je kruh, ga dal učencem
mo v nori dirki za uspehom, bogatenjem in rekel: »To je moje telo, ki se daje za
in se zavemo, da človek ne živi samo od vas.« V trenutku, ko skupnost razpada v
kruha (materialnih dobrin), temveč tudi kosce, razglaša novo zavezo.
od besede – človeške in Božje. Tam, kjer Vsaka sveta maša, ki jo obhajamo, ozna-
se ljudje sprejemajo in imajo radi, se spo- nja spomin na to krizo, v katero so vsto-
štujejo in pogovarjajo, si podarjajo topli- pili in ki je bila presežena.
no besed in živijo v razumevanju; tam V krizi se nam ni treba bati. Cerkev je
težave lajša in strah premaguje ljubeča bila rojena v krizi. Slediti Kristusu po-
skrb drug za drugega, solidarnost in za- meni hoditi skozi krize, ki so obcestni
vest, da se da živeti z manj materialnih kamni na poti v božje kraljestvo. Veli-
dobrin, če drug drugega »hranijo« s tem, konočno upanje ni v recesiji: »Kristus je
kar potrebuje srce in duša. V svetu je vstal, Aleluja!« Vstali Gospod nas opo-
več lakote po ljubezni in sprejetosti kot gumlja: »Ne bojte se! Jaz sem z vami, vse
po kruhu. Na to nas je opozarjala Mati dni do konca sveta.«
Tereza iz Kalkute, rekoč: »Včasih misli- Vstali Kristus naj vas ponovno prenovi
mo, da revščina pomeni lakoto, nagoto in napolni z veseljem, ki nikoli ne mine
in brezdomstvo. Pa vendar je največja in razsvetli z lučjo, ki nikoli ne ugasne.
revščina nekaj drugega: biti nezaželen, Vse to vam iz srca želimo: bratje franči-
neljubljen in vedeti, da ni nikomur mar škani, Manjše sestre Marije Brezmade-
zate. V naših družinah in domovih mo- žne, Manjše sestre sv. Frančiška in sode-
ramo začeti zdraviti to vrsto revščine.« lavci glasila Svetogorska Kraljica.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com