This page contains a Flash digital edition of a book.
18
vstajenju od mrtvih, so se Atenci posme-
hovali, nekateri pa so rekli, da ga bodo
poslušali drugič. V prvem pismu Korin-
čanom utemeljuje svojo vero v vstajenje
od mrtvih:
Če se oznanja, da je bil Kristus obujen
od mrtvih, kako morejo nekateri od vas
govoriti, da ni vstajenja mrtvih. Če ni
vstajenja mrtvih, potem tudi Kristus ni
bil obujen. Če pa Kristus ni bil obujen, je
tudi naše oznanilo prazno in tudi vaša
vera prazna……Če samo zaradi tega ži-
vljenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh
ljudi najbolj pomilovanja vredni. (1 Kor
15, 12-19).
Misijonarska pot apostola Pavla - ozna-
njevanje evangelija v uživaškem antič-
Spoznanje modrosti križa nam Bog ra- nem svetu - je bila neprestana plovba
zodeva po Duhu: Česar oko ni videlo in med Scilo in Karibdo. Pavla so preganja-
uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni li, zapirali, pretepali, mučili, postavlja-
prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga li pred poganska sodišča, a v Gospodu
ljubijo, to nam je Bog razodel po Duhu je vedno našel moč in uspel prepričati
(1 Kor 2, 9). Po Duhu odkrivamo Božji nekaj posameznikov: trgovko Lidijo in
načrt, Duh se kaže v delih in življenju, njeno družino v Filipih, Dionizija Areo-
saj duhovni človek zna presojati. Duh pagita in njegovo ženo v Atenah, Krispa
postaja naša vez z Bogom, da uresniču-
jemo Božje kraljestvo na zemlji.
Pavel vidi v Kristusovem darovanju na
križu razdajanje neskončne Božje ljube-
zni. Približati se Križanemu pomeni pri-
bližati se Božji ljubezni:
Ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal
vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko
bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, lju-
bezni pa bi ne imel, nisem nič….Ljubezen
je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, se
ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzir-
na, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne
misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli
pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse
upa, vse prestane. …Ljubezen nikoli ne
mine. (1 Kor 13, 2,4-6).
Prav ta del Pavlovega pisma je biser, ki ob
i
a
vsakem branju preobraža srce in duha.
e
d
Pavlu, ki je z Areopaga spregovoril o
i
p
i
k
W
Karel Dujardin, Sv. Pavle, 1663
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com