This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
17
Katarina Vuga
se je pritihotapila v Cerkev pod krinko
P
avel se je rodil leta 6 ali 7 po Kri- krščanstva in sprevračala temeljne re-
stusu v Tarzu, glavnem mestu rim- snice nove vere, pa še čaru mističnih ver-
ske province Kilikije. Dali so mu stev, ki so se s svojimi razvratnimi slavji
hebrejsko ime Savel in latinsko ime Pavel, vgnezdili v krščanske shode.
kar je pomenilo, da je rimski državljan. Pavel je bil pred zahtevno nalogo: Kako
Čeprav je bil Pavel Jezusov sodobnik, se vsaditi krščansko oznanilo v drugačen
nista nikoli srečala. Kot farizej je goreče miselni svet.
branil postavo in preganjal tiste pogane, Postavi zahtevo, da je vsako govorjenje o
ki so se spreobrnili v kristjane, a niso Bogu in Božjem utemeljeno na križanem
upoštevali judovske postave. Leta 34 je Kristusu, ne pa na človeški modrosti:
podpiral kamenjanje prvega mučenca Beseda o križu je namreč za tiste, ki so
Štefana pri jeruzalemskih vratih. Na poti na poti pogubljenja, norost; nam, ki smo
v Damask pa je zagledal močno svetlobo na poti rešitve, pa je Božja moč…Mar ni
in zaslišal Gospodov glas: Savel, Savel! Bog modrosti tega sveta obrnil v norost?
Zakaj me preganjaš? Pavel je oslepel, po (1 Kor 1, 18-21). Sklenil sem namreč, da
nekaj dneh je spet spregledal in se dal med vami ne bom vedel za nič drugega
krstiti. Takoj je začel oznanjevati, da je kakor za Jezusa Kristusa, in sicer kri-
Jezus Božji Sin. žanega. …Moja beseda in moje oznani-
Spreobrnjenega Pavla so začeli Judje lo nista bila v prepričevalnih besedah
preganjati. Po apostolskem zboru v Je- modrosti, temveč sta se izkazala Duh in
ruzalemu leta 49 je kot misijonar začel moč, zato da vaša vera ne bi temeljila na
oznanjati evangelij med pogani. Pavel je človeški modrosti, ampak na Božji moči.
postal najbolj vnet Jezusov apostol. (1 Kor 2, 2-5).
Dana mi je bila milost, da sem se prav Dejstvo križa pa je bilo daleč od ra-
v velikonočnem času pridružila biblič- zuma Grkov, ljubiteljev lepih razlag, in
ni ekskurziji po poteh apostola Pavla v daleč od sanj Judov, željnih čudežev.
Grčiji, kamor je Pavel šel na svojo drugo Odrešenjsko dogajanje se lahko vrši le
misijonsko pot. Iz Neapolisa je potoval na križu, kar je za človeško modrost no-
v Filipe in Tesaloniko, mimo Beroje do rost. Božje poti niso naše poti, naš na-
Aten in svojo pot sklenil v Korintu, kjer čin razmišljanja pa nas ovira, da bi dou-
se je zadržal največ časa - 18 mesecev. V mevali Božje poti. Človek ne more Boga
Pavlovem času je bil Korint bogato trgo- vkleniti v svoja spoznanja. Če se človek
vsko pristaniško mesto, intelektualno v poslušnosti vere odpre Božji modrosti,
središče različnih miselnih tokov in ver. se mu pusti najti. Rešitev lahko pride le
Predvsem pa je mesto živelo v popolnem od Boga, ki ima celovit pogled na člo-
moralnem razsulu in je prišlo kar v pre- veka.
govor: Korint - razvrat. Božje odrešenjsko delovanje in njegova
Krščanska skupnost v Korintu je bila stvariteljska moč se ne zlomita niti v člo-
majhna (150 - 200), a zelo živahna in veškem grehu. Božje spoznanje zahteva
goreča. Večina kristjanov je bilo revnih. odločitev, vključuje pripravljenost, da
Izpostavljeni so bili Judom in hudim smo Bogu poslušni, da se mu dajemo na
vplivom okolja: razbrzdani spolni mora- razpolago. Božja modrost ostaja večna
li, zdraham, prerekanju, notranjim bo- skrivnost. Na križu se razbijejo vsi člo-
jem, zapeljevanju poganske modrosti, ki veški osnutki smisla.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com