This page contains a Flash digital edition of a book.
14
k ranjencu. Tedaj mu je izza ovratnika Kozaršč že dalj časa išče svojega otroka,
izpadla na verižici obešena srebrnkasta ki se je na Idriji pri Bači izgubil, ko so
svetinjica. Ranjenemu vojaku je pogled na vas padle bombe. Tja se je družina
zastal na podobi, ki se mu je zdela zelo umaknila iz Kozaršč, kjer je bilo boji-
znana. Prijel jo je s prsti in od blizu za- šče. Nekega dne, ko je šla mati po vodo,
znal, da je na svetinjici podoba Marije je otrok ostal sam. Medtem je na Idrijo
Svetogorske, kar je potrjeval tudi napis pri Bači priletel italijanski zrakoplov in
pod podobo. Deček ga je gledal in ko ga odvrgel bombe. Ob napadu je bil mali
je ranjeni vojak po slovensko vprašal, či- Miha kar hudo ranjen in v splošni zmedi,
gav je in od kod je doma, mu je odgovoril: ki je nastala, so ga vojaki odnesli do bli-
žnje bolnišnice,
ne da bi koga ob-
vestili. Verjetno
so ga z vlakom
takoj odpeljali v
notranjost deže-
le in po neznani
poti se je konč-
no po okrevanju
znašel in ostal v
ogrski bolnišnici.
Doma so za njim
izgubili vsakr-
šno sled. Iskali
i
a
so ga vsepovsod,
e
d
i
p tudi s časopisni-
i
k
mi oglasi, toda
W
Avstrijska vojaška bolnica v prvi svetovni vojni
zaman. Šele ra-
njeni Ivan Per-
»Od mame! Iz Bače!« Kaj več ni znal po- dih, ki se je vrnil domov, je povedal, da je
vedati, saj je bil kar malce v zadregi, ko ga izgubljenega otroka iz Idrije pri Bači vi-
je ranjenec ogovoril v slovenskem jeziku, del v ogrski bolnišnici. O tem je bila kar
saj je bil že kar dolgo med madžarsko hitro obveščena mati Marija in pristojno
govorečim ljudmi in se je z njimi že kar vojaško poveljstvo. Dobrih štirinajst dni
sporazumeval. Prav kmalu po tem sreča- kasneje je ogrski podčastnik pripeljal
nju so ranjenega vojaka Ivana Perdiha iz otroka iz ogrske bolnišnice nazaj k mate-
Zatolmina odpustili iz ogrske bolnišnice. ri. Bil je izgubljeni otrok Miha Leban iz
Prišel je na Tolminsko in tedaj je večina Kozaršč. Z mamo Marijo sta vojno pre-
prebivalcev Zatolmina bivala v zaledju, v živela in zrasel je v krepkega in močne-
Zadlazu in v Ravnah. Ko so se nekega ve- ga mladeniča. Pridno je delal na kmetiji,
čera domačini zbrali, jim je pripovedoval toda usoda mu ni bila naklonjena. Pri
o dečku, ki ga je srečal v ogrski bolnišni- delu se je močno poškodoval, po pripo-
ci. V tej zbrani domači družbi je bila tudi vedovanju naj bi šlo za udarec v glavo in
Marija Kragelj. Beseda je dala besedo in prsni koš. Za posledicami te nesreče je
nekdo je pripomnil, da neka družina iz umrl, star nekaj manj kot devetnajst let.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com