This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
13
Vasja Klavora
ranjenih otrok pripoveduje tudi nasle-
V
ojna vihra 1. svetovne vojne, ki se dnja pripoved, ki sem jo zapisal leta 1992,
je razplamtela ob Soči po 24. maju ko sem zbiral podatke o dogajanjih na
1915. leta, je prizadela tudi številne Tolminskem med prvo svetovno vojno.
kraje na Tolminskem in njene prebivalce. Nekaj let po začetku vojne se je iz Zatol-
Mnogi so morali v begunstvo, nekateri so mina priženil na Kozaršče v hišo Sko-
kljub nevarnosti ostali v krajih v zaledju minčevih Ivan Leban-Miklavčev. Od
bojišča. Takšna usoda je zadela tudi pre- začetka prve svetovne vojne je moral v
bivalce Kozaršč, tolminske vasice med vojsko in doma je ostala žena Marija s
triletnim sinom Mihom. Že prve dni po
začetku vojnih spopadov na soškem bo-
jišču se je z njim umaknila v zaledje, v
vasico Bačo pri Modreju ob sotočju reke
Bače in Idrijce. In prav o tem otroku mi
je leta 1992 na svojem domu pri Juvanče-
vih v Zatolminu Marija Kragelj pripove-
dovala zanimivo, resnično in pretresljivo
zgodbo. Zgodbo o otroku, ki se je med
vojno izgubil, vendar se je navsezadnje
srečno vrnil k svojim domačim.
Tik pred začetkom vojne so številne
može vpoklicali v vojsko, tudi dva moža
iz Zatolmina, eden je bil njen bratranec
Ivan Perdih. Sprva je služil na Ptuju, po
začetku vojne pa so ga premestili na Du-
naj. Pozneje je odšel na bojišče v Galicijo.
Tam je bil ranjen in prepeljali so ga po-
i
a
novno na Dunaj. Pozneje so ga premestili
e
d
v neko bolnišnico na Ogrskem, južno od
i
p
i
k
Budimpešte. Zaradi ranjene noge je mo-
W
ral tam dalj časa ležati. V veliko sobo, kjer
Avstrijski vojaki na Tirolskem
so ležali številni ranjeni vojaki, je vsak
Čiginjem in Mostom na Soči. Prav tu, na dan zjutraj prihajala na vizito skupina
tako imenovanem tolminskem mostišču, zdravnikov in za njimi je vedno hodil de-
kjer so avstro-ogrski branilci trdovratno ček, star kaka štiri leta. Oblečen je bil kot
branili položaje na Mengorah in Selskem vojak, goleni je imel povite s povijalkami
vrhu, je bilo najhuje. Trdovratni napadi do kolen in na glavi je nosil fes. To se je
italijanske armade v tej smeri so se za- dogajalo vsako jutro in kljub resnosti vi-
čeli že poleti 1915. leta in se nadaljevali zite so se ranjeni vojaki silno zabavali, ko
do oktobrske ofenzive avstrijsko-nemške so opazovali tako napravljenega dečka,
armade leta 1917. V teh bojih so številni ki je hodil za zdravniki. Nekega dne ga
vojaki obeh vojskujočih se strani obležali je ranjeni vojak, domačin Perdih iz Za-
mrtvi in ranjeni na bojišču, vojna pa je tolmina, potem ko so zdravniki že odšli
prizadela tudi bližnje zaledje bojišča in od njegove postelje, le poklical k sebi.
civilno prebivalstvo. O usodi enega od Deček je pristopil k postelji in se sklonil
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com