This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
11
Obnovljena vrata
obhajilne mize
p. Bernard Goličnik
Ž
e od nekdaj velja, da se na pod-
strešje kaj dragocenega odlo-
ži, založi in pozabi. Prav to se je
zgodilo v našem samostanu. Pri
pospravljanju podstrešne sobe je
br. Ambrož našel dragocena vrata
obhajilne mize. Beseda je dala be-
sedo in padla je odločitev, da vrata Vsi imenovani so postopek restavriranja
restavriramo in vrnemo na staro mesto in montaže vrat obhajilne mize izvedli
v baziliko, kamor sodijo. Potem, ko je za- ne samo brezhibno, temveč tudi brez-
devo vzel v roke g. Bogdan Vižintin, je plačno, za kar se jim svetogorski fran-
postopek obnove vrat hitro stekel. Zbral čiškani lepo zahvaljujemo. Prav tako
je ekipo mojstrov, ki ne samo da znajo izrekamo hvaležnost generalnemu di-
ceniti umetniški izdelek, temveč imajo rektorju Jožetu Stibilju in tehničnemu
tudi znanje, da ga strokovno obnovijo. direktorju Ugu Šavliju iz Goriških ope-
Postopek restavriranja in montaže so karn, ki sta omogočila, da je bil zahteven
izvedli Ivo Mrmolja, Aleksander Nanut, postopek restavracije vrat tudi v njihovi
Marijan Čotar in Germana Vižintin. delavnici.
Vrata obhajilne mize so ročno delo, ume-
tniški izdelek neznanega mojstra. Izde-
lana so iz medenine in sestavljena po
postopku cinjenja. Na levem krilu vrat je
evharistični simbol IHS, na desnem kri-
lu pa Marijin monogram.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com