This page contains a Flash digital edition of a book.
Fak
menjalin

Ketagihan dadah -


nataubrep natawar
Kini memang dipersetu uj i


JADI, DAPATKANLAH RAWATA
TERLAMBAT!

.gnitnep gnay nanarep nakniamem aguj i

d tikaynep sinejes halada hadad nahiganep awahab
dirawat dengan perubatan ter .inik

KEDAH MEDICAL CENTRE
Pumpong, 05250 Alor
MULEBES AREGES N
Star, Kedah
Tel : 04-737 8878
Fax : 04-733 2869
tapad aynai na
kasep naayacrepek ignanemem nad kiab nagnubuh nak
psiktatri dan golokisp
,nataburep natamdihkreP .ti
helob gnay rebilakreb gnay rolesnuak iaynupmem halai aynaratna halai alup margorp rot


E-mail : kmc@kedahmedical.com.my
Website : www.kedahmedical.com.my
D
ertneC lacideM hadeK
ruoivaheB-orueN natabureP gnidnureP rakaP
)MUU( ).YSP(.D.hP )MSU( ).HCYSP( DEM.M ; )NODNOL( SBBM
DUMHAM NAW IJAH .B IDIHSUR DHOM NAW .RHADAD NAHIGATEK

Page 1  |  Page 2
Produced with Yudu - www.yudu.com