This page contains a Flash digital edition of a book.

Pe
masa ini. Waal u
dihapuskan. Kin
rkan s
Definisi dadah
Da
* Digunakan bukan untuk tujuan perubat
ket ,sinam
gnicnek itrepes nial gnay kinork tikaynep natawar itrepes amas ;naayajek iapacnem helob hadad
nahiganep natawaR .agraulek nad takaraysam ,ajrek tapmet id tubesret udividni fitkudorp isgnuf
nakilabmegnem kutnu halada natawar tamaltam ,hadad nalibmagnep nakitnehgnem kutnu nialeS
?hadad nahigatek natawar aynnasekreb hakanam uhajSe
.natawar apnat hadad irad sabeb kutnu
rakus uti udividni gnaroeses apagnem naksalejnem tapad inI .kato isgnuf malad aratek nahaburep
nakbabeynem naka gnajnap asam akgnaj malad hadad nalibmagnep awahab nakkujnunem naijaK
?aynnahigatek itnehreb helob kadit hadad higanep apaneK

an dan
gantungan fizikal dan pski o yad naktakgninem nad igol
dadah;
* Mendatangkan kesan-kesan b
padahret nahat a
lid halada aynnaanuggnep
* Membawa kepada per
gnara
narikim
.aragen hurules id itnereS tasuP
dah' ialah bahan kimia psikoaktif yan ric iaynupmem g
* Mempunyai kesan paling ketara ke atas ep nad kato isgnuf / tasup faras metsis
: tukireb itrepes iric-i
2 rebmevoN 9 aggnihes ,asaukreb kahip kitsitat
orang penagih dadah menghun 82 i
259,01 tapadret ,300
babret higanep 993,052 gnaruk hibel i
daftarkan. Berdasa
-id hadus hadad halasam nagned ti
man ,naknalajid halet ahasu iagablep nup
gagal
hisam hadad nahiganep halasam nu
adap atik aragen helo ipadahid gnay raseb gnay halasam nakapurem hadad nahigan
HADAD NAHIGANEP
uruk/bahaya ke atas kesihat
is dadah
Dadah boleh dibahagikan kepada beberapa jenis tetapi yang paling popula
candu,morfin,heroin dan kodein)
sgnuf nad na
Jen
* Kanabinoid (ganja
: halada r
* Opiat (
:
.laisos i
/ kanabis)
* Stimulan (dadah sintetik- ecstasy; methamphetamine- syabu dan kokain)
Pergantungan kepada dadah
Seseorang bergantung kepada dadah apabila :
* Penggunaan dadah menjadi bahagian penting dalam kehidupan seharian mengatasi lain-lain
keperluan hidup seperti makanan dan minuman.
* Daya tahan atau tolerance kepada dadah meningkat iaitu apabila dos dadah yang biasa
diambil tidak dapat memberi kepuasaan atau memberi kelegaan dalam mengatasi gejala tari-
kan.
* Mengalami gejala tarikan (seperti sakit perut, muntah-muntah, cirit birit, menggeletar dan
sebagainya) apabila tidak mengambil/ menggunakan dadah.
* Merasa terdesak atau gian untuk mengguna kan dadah dan tidak dapat mengawal jumlah dan
kekerapan penggunaan.
* Terdapat tarikan atau kecenderungan menagih semula setelah berhenti menggunakan dadah
.natawar naksurenem kutnu gnitnep gnay nanarep nakniam
-em aguj nakijam adapirad nagnoroD .nakar-nakar nad agraulek nagnokos ,ukal-hakgnit nahaburep
iulalem hadad higanem itnehreb kutnu tikasep isavitom nagned natiakreb halada udividni rotkaF
.margorp dna udividni nagned natiakreb gnay
rotkaf-rotkaf adapek gnutnagreb ai ,natawar naksurenem kadneh uti tikasep gnaroeses ada amaS
?natawar nakusrenemu ti gnaroeses gnorodnem gnay rotkaf hakapA
nasuretreb natawar nagned itukiid nad )irah 7~( isakifiskoted
nagned alumreb aynasaiB .ipukucnem gnay natawar hopmet adapek gnutnagreb natawar naayajeK
nahiganep pahat / hopmeT *
libmaid gnay hadad sineJ *
utiai rotkaf aparebeb
adapek gnutnagreb nad azebreb halada udividni paites igab hadad nahigatek natawar hopmeT
?hadad nahiganep natawar hakamal apareB
.amsa nad iggnit harad nana
Page 1  |  Page 2
Produced with Yudu - www.yudu.com