This page contains a Flash digital edition of a book.
zakken of folie te versterken. Daar staat tegenover dat de gevolgen van een dijk- doorbraak langs de grote rivieren vele malen groter is. Dat komt doordat, als er eenmaal een bres in een rivierdijk is geslagen, het water er veel langer door- heen blijft stromen en dus ook veel ver- der komt. Hoogwater kan in rivieren da- gen- tot wekenlang aanhouden. “Dat betekent voor Zuid-Holland een veel grotere ramp.”


Normen herzien


Klijn verwijst naar het rapport ‘Risico’s in bedijkte termen’ waarmee het RIVM enkele jaren geleden naar buiten kwam. “Daarvoor hadden we al vastgesteld dat sommige dijkringgebieden niet goed beschermd zijn, gezien de hoeveelheid schade en slachtoffers die bij een over- stroming worden verwacht. Daar horen heel wat dijkringen in het rivierengebied bij, vooral in het benedenrivierengebied. Ik noem de Alblasserwaard, de Krim- penerwaard en de Betuwe. Die hebben een beschermingsnorm van 1: 2000 res- pectievelijk 1:1250. Dat die normen aan herziening toe waren, werd toen al vol- strekt duidelijk en dat is met het recente onderzoek Waterveiligheid in de 21ste eeuw (WV21) ook weer bevestigd.”


Klijn vervolgt: “Als het fout gaat, is de ramp in sommige delen van ons land enorm. Nu beschermen we ons tot een


bepaalde ontwerpwaterstand en wat er daarboven gebeurt, zien we wel: après ça, la deluge? Maar de laatste tien jaar is nu ook nog eens gebleken dat de meeste dijken wel hoog genoeg zijn, maar niet sterk genoeg. Door beter in- zicht in ‘piping’ en stabiliteit blijkt dat veel dijken kunnen bezwijken bij water- standen ver onder de maatgevende wa- terstand.”


In oktober bleek uit een inventarisa- tie die door ingenieursbureau Arcadis in opdracht van zeven waterschappen was gedaan, dat bij het vaststellen van nieuwe veiligheidsnormen het fenomeen piping serieus genomen moet worden. “Als we de nu voorgestelde nieuwe re- kenregels consequent toepassen, zullen vooral in het bovenrivierengebied veel dijken extra versterkt moeten worden. Dat komt vooral doordat veel dijken daar op een zandige ondergrond liggen die gevoelig is voor piping.”


Doorbraakvrije dijken


Een onverwachte dijkdoorbraak kan lei- den tot onbeheersbare toestanden en veel slachtoffers, vervolgt Klijn. “Daar- om moeten we bij risicovolle plekken gaan kiezen voor ‘nagenoeg doorbraak- vrije’ deltadijken. Die hoeven dan niet zo hoog te worden omdat in de ruim- telijke ordening aanpassingen kunnen plaatsvinden die ‘een beetje water’ kun-


nen hebben. We hoeven niet alle dijken in één keer aan te passen, maar kun- nen daar de rest van deze eeuw voor gebruiken. Belangrijker is dat nu beslo- ten wordt dat we gaan beginnen en dat we dan starten op plekken waar het ri- sico het grootst is. En dat is natuurlijk daar waar de meeste slachtoffers te ver- wachten zijn.”


De NoorderLekdijk Een veelbesproken dijkvak is dat van de Krimpenerwaard: de NoorderLek- dijk. Klijn: “Achter deze dijk ligt nog een zogenaamde c-kering langs de Hol- landse IJssel – de scheiding tussen de dijkringen Krimpenerwaard en Centraal Holland – die veel te laag en ook afge- keurd is. Als de Lekdijk bezwijkt, gaat deze c-kering onherroepelijk ook door en stroomt een groot deel van Zuid- Holland onder water. De dijken langs de Hollandse IJssel zijn moeilijk op te ho- gen. Dat wil zeggen dat de Lekdijk zo belangrijk is dat die misschien wel als eerste tot een doorbraakvrije dijk moet worden ‘omgebouwd’. Hij beschermt immers meer dan alleen de Krimpener- waard.”


Dat is volgens Klijn echter lastiger dan gedacht, omdat zich achter de dijk veel lintbebouwing bevindt met oude boer- derijen waarvan een aantal bij de laatste versterkingronde al deels half in de dijk


6


Nr.8 - 2012 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48