This page contains a Flash digital edition of a book.
Kansen


VE heeft zijn toegevoegde waarde aangetoond voor met name nieuwbouw projecten. Toch is het ook zeker zinvol om VE op beheer en onderhoud toe te passen, zoals ook bij Ge- maal Eefde. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de meeste nieuwbouw projecten het huidige systeem upgraden in plaats van de functie wijzigen of nieuwe systemen realise- ren. Met andere woorden, de meeste nieuwbouw projecten zijn beheer en onderhoud projecten; het netwerk ligt er al.


In deze tijd zal VE met name kunnen bijdragen aan het door- voeren van versoberingen met daarbij in acht nemende de consequenties op functionaliteit. Veel kostenreductie-exer- cities resulteren in het wegsnijden van scope, waarbij onvol- doende geborgd wordt of het systeem nog wel voldoende waarde biedt aan de gebruiker.


Daarnaast levert VE een grote bijdrage aan de conclusies en aanbevelingen uit het rapport “Sneller en Beter” (Commissie Elverding). Het VE-proces zorgt voor een enorme versnelling in projecten, aangezien het projectteam samen met stakehol- ders werken aan het vormgeven van klanteisen in werkses- sies.


Het toepassen van rismanachtige risicomanagementmetho- dieken in de vroegere fasen van een project blijft lastig. In deze fasen wordt door stakeholders toegewerkt naar een ge- wenste topgebeurtenis, in plaats van het voorkomen van een ongewenste topgebeurtenis, zoals dat in de uitvoeringsprak- tijk gebruikelijk is. Risicomanagement in de vroegere fasen moet dus gericht zijn op het bereiken van een besluit, waarin de oplossing, timing en draagvlak centraal staan. Het toepas- sen van VE zorgt met name voor draagvlak door de belangen van de verschillende stakeholder in samenhang te bekijken en te verenigen om zo te komen tot een gedeeld belang (onder- handelingsresultaat).


VE kan ook strategisch worden toegepast op het gebied van portefeuille management en bij het opstellen van Business Cases. Deze toepassing heet Value Management. Asset Ma- nagement beweegt in een organisatie tussen andere strategi- sche krachten Bedrijfsstrategie, Verandermanagement (orga- nisatie en techniek), en Programma- en Projectmanagement. Value Management zoekt daarbinnen een ‘best fi t’.


Meer beschikbaarheid voor minder geld?


Value Engineering zorgt voor beter presterende assets tegen lagere kosten.


Meer weten? Mail onze Value Specialist: ruud.loeve@arcadis.nl Imagine the result 12-1404 adv 196x136 Valeu Eneneering 3x.indd 3 42 Nr.8 - 2012 OTAR 16-11-12 12:22


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48