This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuwe Gemaal Werkspoordiesel 2x 5,5m3/s


Bovengrondse dieseltransportleiding (ca 4cm diameter)


Dieselopslagtank


Aansluitmogelijkheid E-pomp buiten bedrijf Scaniadiesel 3m3/s Oude Gemaal Bovenpand Zuidelijk afl aatkanaal IJsselpand Onderhoudsproject Gemaal Eefde


Onderhoudsproject Gemaal Eefde Onderhoudsproject Gemaal Eefde is een voorbeeld dat laat zien dat kostenreductie meestal een afgeleide is van een VE- studie en dat het bij VE hoofdzakelijk gaat om het verhogen van waarde. De pompinstallaties van het gemaal Eefde zijn deels toe aan vervanging en zijn deels verouderd. De gemalen hebben verschillende bouwjaren en verschillende resterende levensduren. Er zijn verschillende partijen die grote belangen hebben bij het water in het Twentekanaal, zoals de scheep- vaart en landbouw.


De VE-studie had tot doel om te kijken of alle opties be- schouwd waren en of het huidige plan, gedeeltelijk elektrifi ce- ren, best value for money bood. Dit was belangrijk, aangezien verschillende waterpartijen een aanzienlijke fi nanciële bijdrage leveren aan Rijkswaterstaat om het gemaal in bedrijf te hou- den. Daarnaast had de VE-studie tot doel om het contracte- ringsproces te versnellen en (functionele) input te leveren voor contractdocumenten. In 2,5 dagen is de VE studie doorlopen in een multidisciplinair team bestaande uit projectteamleden, de beheerder, een duurzaamheidexpert, een adviseur en een kostendeskundige.


Tijdens het opstellen van het waardeprofi el (zie fi guur hieron- der) werd duidelijk dat de vereiste hersteltijd van 8 uur niet meer kon worden gegarandeerd aangezien reserveonderdelen nauwelijks meer verkrijgbaar zijn. Het waterpeil van het Twen- tekanaal komt bij een defect in een droge periode dan onder de norm van 9,85 meter, hetgeen scheepvaart en landbouw zal hinderen.


Tijdens de functieanalysefase is meer inzicht verworven in wat het gemaal moet doen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de analysetechniek FAST (Function Analysis System Technique). Het “FAST-diagram” (overzicht van de functies in relatie tot de te behalen doelen) biedt in één oogopslag inzicht in wat het systeem doet en biedt daarmee een prima startpunt bij het opzetten van eisenspecifi caties. Daarnaast biedt de functie omschrijving (werkwoord + zelfstandig naamwoord) de moge- lijkheid om op verschillende abstractieniveaus creatief te ver- kennen of functies op een andere wijze beter kunnen worden ingevuld in prestatie/kosten verhouding. Voor het gemaal Eef- de zijn vijf functies geselecteerd op basis waarvan 118 ideeën zijn gegenereerd. Daaruit zijn drie scenario’s ontwikkeld die vergeleken zijn met de huidige situatie en het bestaande ver- nieuwingsplan.


Succesfactoren Gemaal Eefde


Toekomst- vast


Energetisch effi ciënt


Voldoen- de pomp- capaciteit


Betrouwbaar


Binnen budget


Onderhoud- baar


Op tijd klaar


Behouden cultuur- historische waarde


40 Nr.8 - 2012 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48