This page contains a Flash digital edition of a book.
STAPPENPLAN VALUE ENGINEERING


VOORBEREIDINGSFASE • Vaststellen nut & noodzaak • Opstellen Plan van Aanpak • Organiseren VE studie


1 INFORMATIE FASE • Gelijk kennisniveau teamleden • Problematiek, issues, cruxen • Waarde-definitie • Vastleggen uitgangspunten studie


2 FUNCTIEANALYSE FASE • Formuleren kern behoefte • Afstand nemen van norm • Inzicht in ontwerpkeuzes • Selectie functies voor ideegeneratie


3 CREATIEVE FASE • Zoveel mogelijk ideeën • Geen kritiek • Geen randvoorwaarden


4 EVALUATIE FASE • Selecteren kansrijke ideeën • Prioriteiten ideeën • Clusteren ideeën


5 ONTWIKKEL FASE • Uitwerken ideeën • Toetsen haalbaarheid • Opstellen implementatieplan


6 PRESENTATIE FASE • Terugkoppelen resultaten • Verwerken van terugkoppeling • Beoordelen waarde • Conclusie en vervolgafspraken


RAPPORTAGE & IMPLEMENTATIE FASE • Rapport VE studie • Assisteren bij implementatie ideeën • Volgen projecten


5 Ontwikkelfase. Tijdens deze fase worden de kansrijke ideeën iets verder uitgewerkt om een oordeel te kunnen geven over de waarde, maar ook over de haalbaarheid.


6 Presentatiefase. Resultaten van ontwikkelfase worden teruggekoppeld aan besluitvormers en de waarde van de ideeën wordt bepaald.


Rapportage & implementatiefase. Na afloop van de VE- studie wordt er een rapport opgesteld over de uitkomsten ervan. Onderdeel van het rapport kan een actieplan zijn waarin staat beschreven hoe zal worden omgegaan met de implementatie van de ideeën.


Versoberen Ken jij een project dat duidelijk gedefinieerd en afgebakend is? Waarbij stakeholders direct op één lijn zitten? Zonder fi- nanciële beperkingen? Veel projecten zullen niet ontkomen aan de huidige financiële realiteit: versoberen! Bij versobering wordt gekeken naar de scope: wat kan er af? Discussies met stakeholders kunnen daarbij hoog oplopen, wanneer zij een deel van hun eisen en wensen in rook op zien gaan. Links- om of rechtsom, aan kwaliteit wordt vaak ingeboet. Het blijkt meestal wel degelijk mogelijk om te versoberen met behoud van functionaliteit. De vraag die bij versobering gesteld moet worden, is: hoe kun je dezelfde of de benodigde functionaliteit tegen lagere kosten realiseren?


Versoberen is een noodmaatregel. Kosten zijn beter onder controle te houden door de behoeftes centraal te stellen en niet de oplossingen. Toepassing van VE biedt de mogelijkheid om al in de vroegste fase van een project scope en budget beter op elkaar af te stemmen. Waar mogelijk wordt ook de omgeving betrokken bij de VE-studie. Dat leidt tot een effici- enter en open planproces, meer draagvlak en een grotere be- trokkenheid binnen en buiten het project. Hierdoor verloopt de besluitvorming sneller en beter. Met VE wordt gewerkt aan het maximaliseren van de klantwaarde en worden verspillin- gen geëlimineerd. VE is dan ook een krachtig instrument om vanuit een analyse van de gevraagde functionaliteiten de juis- te oplossingsrichtingen te ontdekken.


Toepassing ProRail past sinds 2002 VE toe als besluitvormingsinstrument in verschillende stadia van projecten. En met succes. De re- sultaten van VE bij projecten zijn een gemiddelde besparing van 5 tot 10 procent. In december 2009 is door de directie van ProRail VE verplicht gesteld voor projecten boven €15 miljoen. Na een verkenningsperiode waarbij enkele VE-pilots zijn gedaan, heeft het bestuur van Rijkswaterstaat (RWS) be- gin 2012 opdracht gegeven om VE vast onderdeel te maken van de werkwijze en verplicht te stellen voor projecten gro- ter dan €35 miljoen. Behalve RWS zijn ook de beleidskernen van het ministerie van I&M, DG Bereikbaarheid en DG Ruim- te en Water, geïnteresseerd in de toepassingsmogelijkheden van Value Engineering. Waar bij ProRail er nog nauwelijks VE wordt toegepast op onderhoudsprojecten, is men bij RWS voornemens om het instrument ook hierbij in te zetten. Nr.8 - 2012 OTAR


OTAR Nr.8 - 2012 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48