This page contains a Flash digital edition of a book.
Value Engineering, ook voor onderhoudsprojecten!


Value Engineering (VE) is een van de meest krachtige besluitvormingstechnieken die sinds de Tweede Wereldoorlog in vele sectoren wordt toegepast. VE identificeert mogelijkheden om onnodige kosten te elimineren en tegelijkertijd te verzekeren dat kwaliteit, betrouwbaarheid, prestaties en andere kritische factoren zullen voldoen aan de verwachtingen van de klant of die zelfs overtreffen.


Tekst:


ir. Timme Hendriksen CVS PVM TVM, Coördinator Value Engineering, ProRail Bestuurslid & voorzitter Special Interest Group Value Management, DACE


ir. Anand Ramdien AVS, Coördinator Value Engineering, Rijkswaterstaat


Dit wordt gedaan met behulp van functieanalyse en creatie- ve technieken. Waarde is het kernbegrip binnen VE en is ge- definieerd als de verhouding tussen functionaliteit (functie + prestatie) en kosten, waarbij prestatie aangeeft in welke mate in een behoefte wordt voorzien. Als er dus geen behoefte is, dan heeft iets geen nut en heeft het ook geen waarde. Als je bijvoorbeeld geen vuur nodig hebt, zal een aansteker geen waarde hebben.


V Waarde =


Behoefte Middelen


=


Functie + Prestatie Kosten (LCC)


Waarde kan verhoogd worden door de bovenstaande verge- lijking te verbeteren. Dit kan door functies toe te voegen, de prestatie te verhogen of de kosten te verlagen. Waarde komt voort uit functie (wat het moet doen), maar kan pas beoor- deeld worden bij een vorm (inzicht in prestatie en kosten). Vanuit de waardebeoordeling van de vorm kan gereflecteerd worden of eventueel de functie en vereiste prestatie gewijzigd moet worden. Het samenspel tussen functie en vorm is es- sentieel voor het creëren van waarde. Waarde is subjectief. Iets dat bijvoorbeeld als mooi wordt er- varen door een gebruiker, kan slecht te onderhouden zijn voor


38 Nr.8 - 2012 OTAR


alue Engineering (VE) is een systematische, multi- disciplinaire benadering om de waarde van een sys- teem over de gehele levenscyclus te optimaliseren.


een beheerder. Vanuit elk perspectief van belanghebbenden en vakdisciplines heeft waarde een andere invulling. Om die reden wordt een VE-studie met een multidisciplinair team uit- gevoerd.


Het VE proces bestaat uit het hiernaast getoonde stappenplan.


Hieronder volgt een korte beschrijving per stap: Voorbereidingsfase. Hierin worden de voorbereidingen getroffen, zoals het opstellen van kostenmodellen, het ver- zamelen van informatie, teamsamenstelling, et cetera.


1 Informatiefase. Hierin wordt kennis uitgewisseld over het project. Het doel is om iedereen op een gelijk kennisniveau te brengen. Tevens worden hierin de uitgangspunten van de VE-studie vastgelegd.


2 Functieanalysefase. In deze fase worden de functies be- paald en geclassificeerd, worden kosten aan functies toe- gewezen en wordt de waarde bepaald van het baseline ontwerp (mits aanwezig).


3 Creatieve fase. Hierin worden op basis van de geïdentifi- ceerde (dure, onderbelichte of slecht presterende) functies alternatieven gegenereerd. Het gaat hierbij om kwantiteit. Kritiek is uitgesloten en randvoorwaarden zijn niet van toe- passing.


4 Evaluatiefase. In deze fase wordt de grote hoeveelheid ideeën teruggebracht naar een aantal kansrijke ideeën.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48