This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel


Value Engineers stellen afwegings- methoden ter discussie


Het vakgebied Value Engineering staat in de Nederlandse infrastruc- tuursector nog in de kinderschoe- nen. Terwijl het in de VS al decennia wettelijk verplicht is bij infrastruc- tuurprojecten, zijn organisaties als ProRail en Rijkswaterstaat er pas enkele jaren mee bezig. Dat doen ze om slimmere en kosteneffectieve- re oplossingen te vinden met meer draagvlak. Ook de advieswereld ziet deze aanpak steeds vaker als een goede manier om projectteams te helpen. Want in tijden van bezuinigin- gen is er steeds vaker behoefte aan goedkopere, slimmere en doelmati- gere alternatieven.


Om het vakgebied verder uit te bou- wen, komen Value Engineers uit het netwerk van DACE regelmatig bij- een. Onlangs werd nog een dis- cussiebijeenkomst gehouden bij Procap. Een aantal adviseurs van Procap is gespecialiseerd in Value Management en helpt grote op- drachtgevers in de infrastructuur- sector met vraagstukken op het ge- bied van kosten en doelmatigheid. De discussie ging over afwegings- methoden. Ofwel, hoe kom je tot de meest maatschappelijk en econo- misch verantwoorde oplossing voor


Waterschap Brabantse Delta kiest voor Infor EAM GIS


Bij het project Twentekanalen is


zowel MKBA als Value Engineering toegepast.


je maatschappelijke doelstelling? Daarbij werd de methode van Maat- schappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) afgezet tegen Value Engi- neering.


Daar waar Value Engineering zich primair richt op optimalisatie en creativiteit, heeft de MKBA een in- drukwekkend trackrecord van goed onderbouwde effectanalyses. Het advies was om vroeg in het planpro- ces eerst Value Engineering te ge- bruiken om met stakeholders snel slimme oplossingen te ontwikkelen. De MKBA past daarna om goed on- derbouwd de maatschappelijke ef- fecten in beeld te brengen.


BUILDING WITH NATURE Thinking, acting and interacting differently


Meer informatie: www.procap.nl


Boek ‘Bouwen met de Natuur’


Het concept van Bouwen met de Natuur neemt het natuurlijk systeem als uitgangspunt voor het ontwerp en de realisatie van waterbouwkun- dige werken. Voorbeelden van der- gelijke oplossingen zijn het gebruik van Oesterriffen in de Oosterschelde


om afkalving van getijdeplaten tegen te gaan en de bescherming van tropische kusten door baggerwerken in combina- tie met mangrove aanplant. Een ander voorbeeld is de Zandmotor, een groot- schalige zandsuppletie ten behoeve van kustveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie. De strategie van Bouwen met de Natuur is beschreven in een


nieuw boekje, te downloaden op www.ecoshape.nl. Het boekje heeft ten doel om de kansen van het con- cept breeduit te verspreiden en zo te komen tot grootschalige toepassing in de praktijk.


Meer informatie: www.ecoshape.nl


Waterschap Brabantse Delta heeft Infor EAM GIS geïmplementeerd. Het waterschap gebruikte sinds 2006 al Infor EAM Enterprise en sinds september is er een koppeling gerealiseerd met het Geografisch Informatie Systeem (ESRI ArcGIS). De standaard tweezijdige koppeling tussen de assetmanagementoplossing en het GIS-systeem van Waterschap Brabantse Delta moet leiden tot productiviteitsvergroting en kostenbesparing. Ook kan het waterschap hiermee mobiel werken met iPad’s en tablet Pc’s.


Om de waterschapstaken goed uit te voeren, hebben de waterschap- pen samen een gemeenschappe- lijk Integraal Resultaatgericht In- formatiesysteem (IRIS) ontwikkeld. Dit geografi sch informatiesysteem ondersteunt het primaire proces bij waterschappen en zorgt voor de verwerking en uitwisseling van geo- grafi sche informatie.


Met Infor EAM GIS kan Waterschap Brabantse Delta ESRI’s Geografi - sche Informatie Systeem (GIS) inte- greren met de fl exibele architectuur van Infor EAM. Werkorders worden


34 Nr.8 - 2012 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48