This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Water-


management- centrum


Nederland in Lelystad


Prins Willem-Alexander heeft be- gin november in Lelystad het Wa- termanagementcentrum Neder- land (WMCN) van Rijkswaterstaat geopend.


Het centrum levert waterbeheer- ders en professionele gebruikers van de Nederlandse wateren de dagelijkse informatie over water- standen, overstromingsgevaar, stormsituaties, waterkwaliteit en ijsvorming.


Het WMCN helpt waterbeheer- ders en bestuurders de water- problemen het hoofd te bieden door tijdig, actueel en gericht in- formatie te verschaffen over de verwachte toestand van het wa- tersysteem. Het Watermanage- mentcentrum beschikt over een professionele helpdesk waar ge- bruikers terecht kunnen met vra- gen over waterbeleid en water- beheer. Ook biedt het centrum bedrijven en kennisinstituten een platform voor nieuwe ontwikke- lingen en technologieën op het gebied van waterbeheer en wa- terveiligheid.


Het Watermanagementcentrum is uitgerust met een bezoekers- centrum waar waterprofessio- nals uit binnen- en buitenland op interactieve wijze inzicht krijgen in het waterbeheer. Ook wordt informatie gegeven hoe het wa- terbeheer georganiseerd is in Ne- derland en hoe Rijkswaterstaat, de waterschappen, het KNMI en Deltares daarin samenwerken.


Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/wmcn


Visser & Smit Hanab test innovatieve Pipe Express methode


Visser & Smit Hanab, een VolkerWessels onderneming, legt voor het eerst een leiding onder de grond met behulp van een innovatieve semi-sleufloze techniek. Dit vindt plaats op een tracé van Gasunie, te weten Odiliapeel – Melick, in samenwerking met Herrenknecht die de boormachine ontwikkelde. Over een lengte van circa 500 meter passen zij de zogeheten Pipe Express aanlegmethode toe. Pipe Express is milieuvriendelijk én economisch voordelig.


Pipe Express bestaat bovengronds uit een voertuig met besturingsca- bine en een chassis frame. Dat zorgt voor het grondverzet inclusief aan- voer van bentoniet. Ondergronds bevindt zich de boorkop met direct daarachter de pijpleiding, die net als bij een persing direct wordt aange- bracht. Een kleine ontvangstkuip is voldoende om de verschillende lei- dingdelen te koppelen.


Tijdens deze eerste gezamenlijke praktijktest brengen Visser & Smit Hanab en Herrenknecht door mid- del van de Pipe Express methode een 48 inch gasleiding aan over een lengte van circa 500 meter. Deze sectie vormt een klein onderdeel van het in totaal 60 kilometer lange


tracé van Gasunie tussen Odiliapeel en Melick. Visser & Smit Hanab legt daar 36 kilometer van aan.


Door het gebruik van Pipe Express denkt Visser & Smit Hanab in de toekomst sneller en economisch voordelig een pijpleidingtracé aan te kunnen leggen. Het voordeel van deze semi-sleufloze aanlegmethode is een smalle werkstrook; de beno- digde ruimte is minder dan 9 meter. Daarnaast is er minder materieel en personeel nodig om de leiding aan te leggen. Ook hoeft er geen bron- bemaling toegepast te worden op het tracé.


Meer informatie: www.vshanab.nl


Nr.8 - 2012 OTAR OTAR Nr.8 - 2012 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48