This page contains a Flash digital edition of a book.
matie geven over dat functioneren. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de technische conditie of de functionele prestatie.”


Voor het monitoren en meten van de ac- tuele prestaties van objecten kan een adequaat informatiesysteem nodig zijn, afhankelijk van de aard en omvang van de assets. Niet alleen voor het verzame- len van data, maar ook voor het verwer- ken van die data tot bruikbare informa- tie met het oog op efficiënt beheer en onderhoud. Ook informatiemanagement wordt daarom binnen het PICO-model onderscheiden als wezenlijk aandachts- gebied van assetmanagement. “Con- creet betekent dit dat organisaties een datastructuur moeten bepalen voor hun informatiebeheer, een methode voor het verzamelen en verwerken van objectge- gevens moeten kiezen en moeten vast- stellen welke systemen voor het beheer en onderhoud nodig zijn”, aldus Naor- niakowski.


Onderhoud


Onderhoud aan objecten en systemen moet afgeleid zijn van de functie die deze assets hebben. “Onderhoud ver- richt je om de prestaties van het object te behouden of weer op het gewens- te niveau te brengen. In het onderhoud van deze doorgaans technische bezit- tingen komen we vaak problemen tegen


PICO SYMPOSIUM BEHEERST GELD MET ASSETMANAGEMENT


Op donderdag 13 december 2012 houdt advies en ingenieursbureau Movares een symposium over Assetmanagement. In het kader van de fi nanciële besparingen die assetmanagement organisaties kan opleveren, is gekozen voor de titel ‘Beheerst geld’. Het symposium is gericht op personen die betrokken zijn bij assetmanagement en beheer & onderhoud van infrastructuur. Gastspreker is econoom en journalist Mathijs Bouman, bekend als beurscommentator bij RTL-Z. Het programma bevat tevens enkele workshops over het PICO-model van Movares.


Meer informatie: movares.nl/agenda/pico-symposium


het derde aandachtsgebied binnen het PICO-model”, aldus Naorniakows- ki. “Daarbij gaat het onder andere over technisch inhoudelijke inspecties, con- ditiemetingen volgens NEN-normen, het opstellen van risicogestuurde beheer- en onderhoudsplannen.”


Contract


Als op basis van de prestatie-eisen en gemeten prestaties de onderhoudsbe- hoefte is vastgesteld, volgt de vraag wie het onderhoud gaat uitvoeren. “Uitbe- steden of zelf doen”, licht Naorniakows- ki toe. “Niet alleen capaciteit, expertise en kosten, maar ook factoren als om- geving en politieke voorkeuren bepalen


‘HET DAADWERKELIJKE FUNCTIONEREN VAN DEZE ASSETS IS WAAR HET ONS OM TE DOEN IS’


met de vertaling van de functie en pres- tatie-eisen naar het noodzakelijke on- derhoud”, legt Naorniakowski uit. “Het juiste onderhoud begint immers met weten wat je van je object verwacht of verlangt.”


Om dat vervolgens ook effi ciënt te kun- nen plannen en uitvoeren, moet je dus op ieder moment weten wat het ob- ject of systeem kan, wat het moet kun- nen en wat het aan onderhoud kost om dat te realiseren. “Daarbij zoek je naar een balans tussen prestaties, kosten en risico’s, binnen randvoorwaarden van veiligheid, milieu, beleid, et cetera. Onderhoudsmanagement is daarmee


waar het omslagpunt ligt waarop uitbe- steden van werkzaamheden effectiever en efficiënter is dan zelf doen, en an- dersom. Op het gebied van contractma- nagement, het vierde aandachtsgebied in het PICO-model, krijgen we vragen van organisaties over de voor hen juiste keuze uit verschillende vormen van uit- besteding en de contractvorm – zoals RAW (Regeling Aanbesteding Werken), D&C (Design & Construct) en DB(F)M (Design, Build, Finance & Maintain) – die daar het beste bij past. Maar ook over het opstellen en invullen van presta- tiecontracten en het monitoren van de prestaties van de onderhoudscontract- partner.”


Levensfase


Assetmanagement wordt door Mova- res gedefi nieerd als: Het kosteneffectief ontwikkelen, aanschaffen, beheren, on- derhouden, modifi ceren en afstoten van technische systemen of objecten. “Dan hebben we het dus over alle activitei- ten die met betrekking tot een object of systeem over de gehele levensduur daarvan verricht worden”, stelt Naorni- akowski vast. “Wij kunnen ons voorstel- len dat eigenaren en beheerders van as- sets daar niet direct een helder beeld bij krijgen. Zij zitten immers met concrete vraagstukken over hun bezittingen, in een bepaalde levensfase daarvan. Maar of het nu gaat over nieuwbouw of be- staande bouw, het toepassen van as- setmanagement met behulp van het PICO-model helpt hen om dit beeld scherper te krijgen.”


Het model is vormgegeven als puzzel van vier stukjes: Prestatiemanagement, Informatiemanagement, Contractma- nagement en Onderhoudsmanagement. “Daarmee wordt duidelijk dat je as- setmanagement op afzonderlijke aan- dachtsgebieden kan toepassen en te- gelijkertijd rekening kan houden met de onderlinge samenhang daarvan. Het uit- eindelijke doel is immers dat systemen en objecten op ieder moment van hun levensduur op het daarvoor vastgestel- de niveau presteren en dat de kosten daarvan zo laag mogelijk zijn tegen ac- ceptabele risico’s. Als alle stukjes van deze puzzel zijn gelegd, is het beeld van assetmanagement compleet.”


Nr.8 - 2012 OTAR OTAR Nr.8 - 2012 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48