This page contains a Flash digital edition of a book.
Puzzelen met prestatie, informatie, contract en onderhoud


Model voor Assetmanagement Tekst: Constant Gras E


Assetmanagement mag zich in de bouw- en infra- structuurmarkt verheugen in een groeiende belang- stelling. Maar wat het voor de eigen objecten en systemen precies betekent, is voor veel bedrijven en instellingen nog niet helemaal duidelijk. Daarom ont- wikkelde advies- en ingenieursbureau Movares een model waarin vier aandachtsgebieden in hun onder- linge samenhang het begrip assetmanagement na- der invullen. PICO is de naam van het model, het acroniem van de elementen Prestatie-, Informatie-, Contract- en Onderhoudsmanagement die volgens Movares de pijlers vormen waarop assetmanage- ment gestoeld is.


r wordt veel over gesproken, maar wat is het nou precies en wat hebben wij eraan? Jozef Na-


orniakowski, Senior Adviseur Assetma- nager bij Movares, komt dit soort vragen regelmatig tegen. “Het begrip bestaat al heel lang, maar het blijft moeilijk om er een objectieve betekenis aan te geven”, stelt hij vast. “Het is in ieder geval geen kant-en-klare methode die je vertelt hoe je met objecten en systemen tijdens hun levenscyclus moet omgaan. Assetma- nagement is een manier van kijken en denken die in de organisatie een eigen invulling krijgt. Met de groeiende be- langstelling daarvoor zijn we in 2006 binnen Movares weer eens gaan kijken hoe we dit begrip zouden kunnen ver- duidelijken.”


Prestaties


“Daarbij zijn we uitgegaan van de vra- gen die onze klanten ons stellen en


28 Nr.8 - 2012 OTAR


waarvoor assetmanagement een ant- woord is”, vervolgt Naorniakowski. “Vragen over het functioneren, de con- ditie en het onderhoud van systemen en objecten. Hoe kan dat kosteneffectie- ver, hoe kan ik de objectinformatie be- ter structureren en doe ik het onderhoud zelf of besteed ik het uit? Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar de basale generieke gedachte achter die vragen. In onze optiek hebben deze te maken met ‘de reden van het bestaan’: Alles wat we doen, heeft een bedoeling.”


Dat geldt ook voor de dingen die men- sen maken en ontwikkelen. “Tastbare en niet-tastbare objecten en systemen die we een functie geven en daarmee laten bijdragen aan een doel”, licht Na- orniakowski toe. “Van dat functioneren van wat we met een verzamelnaam as- sets noemen, hebben we verwachtin- gen. Ze moeten presteren conform de


toebedeelde functies en dus voldoen aan prestatie-eisen. Dat is volgens ons de kern van assetmanasgement. Pres- tatiemanagement is dan ook een be- langrijk aandachtsgebied binnen het PI- CO-model. Bijvoorbeeld het meetbaar maken van prestaties, inzicht verkrijgen in RAMS (Reliability, Availability, Main- tainability en Safety), onderhoudsbe- wust ontwerpen en Life Cycle Cost Ma- nagement.”


Informatie


Inzicht in het gedrag van objecten en systemen is een absolute voorwaar- de om vast te kunnen stellen of ze dat- gene doen waarvoor ze bedoeld zijn. “Prestatie-eisen zijn weliswaar het start- punt, maar het daadwerkelijke functio- neren van deze assets is waar het ons om te doen is”, legt Naorniakowski uit. “En daarom moeten we die gegevens vastleggen, die ons uiteindelijk de infor-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48