This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Het vorige kabinet he voor problemen van d


AART KARSSEN


Fractievoorzitter D66 Provincie Overijssel & Voorzitter thema-afdeling Ruimte & Mobiliteit D66


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“De vorige regering heeft volgens mij te eenzijdig ingezet op het aanleggen van asfalt. Er werd uitgegaan van het doortrekken van prognoses uit het verleden. Hierbij heb ik grote twijfels. Er zou zich wel eens een trendbreuk kunnen voordoen. Ik geef hiervoor drie aanwijzingen: Door gebruik van moderne media gaan we anders werken en hebben we behoefte aan andere vormen van mobiliteit, en bovendien op andere tijdstippen. Ten tweede komen er allerlei technische mogelijkheden, zoals sensor- en begeleidingstechnieken, om de huidige wegcapaciteit beter te benutten. Ten derde is het maar zeer de vraag of autorijden wel zo populair blijft.”


Opmerkelijk is dat in de periode 2001- 2009 Amerikaanse jongeren 23 procent minder autokilometers reden. Autorij- den is daar niet meer cool, maar ‘uit’. Ik merk iets dergelijks ook bij jongeren in mijn omgeving. Daarnaast heeft het vo- rige kabinet veel te weinig gedaan aan bevordering van het openbaar vervoer. Wat betreft het gebruik van hernieuw- bare grondstoffen, gebruik van alter- natieve energie en vergroening van de economie is de regering ingehaald door marktpartijen. Ergo: het vorige kabi- net heeft gewerkt aan oplossingen voor problemen van de vorige eeuw, en had


26 Nr.8 - 2012 OTAR


geen visie op de toekomst. Daarbij komt dat de zogenaamde oplossing om de ki- lometergrens naar 130 op te trekken al- leen maar als genoegdoening voor het gedogen van de PVV tot stand is geko- men, ik zie er vooral nadelen in. Ik ben dan ook benieuwd hoe lang deze maat- regel standhoudt, maar richt me liever op betere, meer toekomstgerichte en duurzame mobiliteit die past bij de ruim- telijke dynamiek in een mooi en aantrek- kelijk land.”


“D66 staat op het standpunt dat de ko- mende regering het gebruik van open-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48