This page contains a Flash digital edition of a book.
van de beleidsdoelen in prestatieafspraken en de uitwerking daarvan in meerjarenprogrammeringen.”


Voor de implementatie en borging van assetmanagement in de organisatie van Rijkwaterstaat worden in het programma vier basiselementen of pijlers onderscheiden, te weten: - het op orde brengen van de areaalgegevens voor de SLA- sturing;


- een meerjarige, netwerkbrede SLA-programmering voor alle drie de netwerken die Rijkswaterstaat beheert;


- het ontwikkelen van (nieuwe) prestatie-indicatoren (PINS) die een eenduidige en meetbare relatie hebben met het gewens- te onderhoudsniveau en objectbeheerregime én de functie van de corridor (van sturing op objectniveau naar sturing op netwerkniveau);


- de wijze van marktinschakeling (prestatie-, meerjarige en in- tegrale contracten) die past bij prestatiesturing.


of objecten wordt namelijk ook gekeken naar de functione- le samenhang daartussen. Zo vormen autowegen, viaduc- ten, bruggen en tunnels met elkaar een vervoersnetwerk. De assets van Rijkswaterstaat betreffen de netwerken hoofdau- towegen, hoofdwaterwegen en hoofdwatersystemen. Door logische relaties vast te leggen tussen de verschillende infra- structuurobjecten ontstaan logische samenhangende eenhe- den (corridors) die de basis vormen van de onderhoudsstra- tegie. In assetmanagement wordt de onderhoudsbehoefte van een object dus bepaald door het afbreukrisico ervan in de context van de functionele eenheid waarvan het een on- derdeel is. Voor verdere optimalisering van de kosten-baten- verhouding van het onderhoud wordt gestreefd naar inzicht in de levensduurkosten (Life Cycle Cost) van de bezittingen. “In veel gevallen is dit al impliciet de manier van werken bin- nen Rijkswaterstaat”, stelt Van der Velde vast. “Met de invoe- ring van assetmanagement gaan we dat expliciet maken, zo- dat we ons steeds de vragen stellen ‘wat kan beter’ en ‘hoe kan dat beter’, en dat voor onze opdrachtgever kunnen on- derbouwen.”


Professionalisering In september 2008 stelde het directieteam van Rijkswater- staat een plan van aanpak vast voor het Programma Asset- management (PAM). Deze gefaseerde ontwikkeling en invoe- ring van assetmanagement binnen de gehele organisatie ging begin 2009 van start als onderdeel van Agenda 2012, de uit- werking van het ondernemersplan van Rijkswaterstaat. Daarin wordt assetmanagement gepresenteerd als essentieel en lei- dend onderdeel voor de vernieuwing van de organisatie. “Het betreft de professionalisering van het beheer en onderhoud van onze infrastructuur, door het beter inrichten van de ge- hele besluitvormingsketen daarvan”, aldus De Wit, die leiding geeft aan het programma. Een veranderopgave derhalve, aan- gezien daartoe een aantal nieuwe processen ingeregeld moet worden waarmee alle diensten en regio’s van Rijkswaterstaat gaan werken. “Processen gericht op het expliciet verbinden van beleidsdoelen met de uitvoering daarvan op het gebied van beheer en onderhoud. Dat begint met een goede vertaling


24 Nr.8 - 2012 OTAR


Uniforme toepassing van LCC-analyse (Life Cycle Cost) is in 2010 als vijfde pijler aan het programma toegevoegd. De programmaonderdelen areaalgegevens, PINS en LCC zijn versneld ontwikkeld en ingevoerd. Tijdens het medio okto- ber 2012 door Rijkswaterstaat en WoW (Wegbeheerder ont- moeten Wegbeheerders) georganiseerde congres ‘Time tot Maintain’ had daarom de formele overdracht plaats van bij- behorende methoden, processen en instrumenten aan de lijn- organisatie. Het PAM-programmateam blijft daarna voorlopig in tact als taskforce ter ondersteuning van de Rijkswaterstaat- brede borging van assetmanagement.


‘DE VERANDERINGEN IN DE ORGANISATIE EN DE MANIER VAN WERKEN, MOETEN DAAR NOG WEL VERDER INDALEN’


Bert de Wit


Foto: Movares


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48