This page contains a Flash digital edition of a book.
etwerkbeheer Rijkswaterstaat


NFRASTRUCTUUR EER EN ONDERHOUD


den goede prestatieafspraken te kunnen maken, is het nood- zakelijk dat er adequate, uniforme, betrouwbare en actuele in- formatie over het areaal beschikbaar en toegankelijk is”, aldus De Wit. “Het werd al snel duidelijk dat dit onvoldoende het ge- val was en dat SLA-sturing een betere informatievoorziening vereiste om prestatiedoelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden) te kunnen vast- stellen. De verschillende diensten en regio’s deden dat toen nog op hun eigen manier. Voor de nieuwe manier van werken was een Rijkswaterstaatbrede uniforme aanpak nodig.”


Perspectief en context


Door de behoefte aan een uniforme, gestructureerde metho- de voor het inwinnen, verwerken en beschikbaar stellen van areaalgegevens kwam assetmanagement in beeld. Het blijkt een lastig te defi niëren containerbegrip dat binnen Rijkswa- terstaat omschreven wordt als ‘weten wat je aan bezittingen


hebt en hoe je daarmee, nu en in de toekomst, het meest ef- fi ciënt kunt omgaan’. “Dat gaat verder dan alleen de manier van werken”, benadrukt Jenne van der Velde, topadviseur as- setmanagement bij Rijkswaterstaat. “In assetmanagement is ook het perspectief en de context waarin we naar het beheer en onderhoud van bezittingen kijken van belang. Vandaar de nadruk op prestaties als vertaling van infrastructuurbeleid.” Immers, bij het nastreven van kosteneffectiviteit is niet de technische conditie van infrastructuur het doel van beheer- en onderhoud, maar de functionele conditie: In welke mate moet het object onderhouden of verbeterd worden om aan de ge- stelde functie-eisen – binnen randvoorwaarden van veiligheid, milieu, duurzaamheid, et cetera – te voldoen?


Voor het beantwoorden van deze vraag hanteert de assetma- nagementbenadering een integrale aanpak en een langeter- mijnperspectief. Bij het in kaart brengen van alle bezittingen


Nr.8 - 2012 OTAR OTAR


Nr.8 - 2012 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48