This page contains a Flash digital edition of a book.
Assetmanagement nieuw perspectief voor ne


BETERE PRESTATIES IN DOOR EFFICIËNT BEHE


Hoe kunnen we onze infrastructuur zo effi ciënt mogelijk beheren met het oog op de door de overheid gewenste veiligheid, beschikbaarheid en functionaliteit ervan? Dat was het vraagstuk waarvoor Rijkswaterstaat zich in 2006 gesteld zag in haar nieuwe hoedanigheid als agentschap van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Geen dagelijkse beleidsbemoeienis meer, maar professionele en publieksgerichte uitvoering van prestatieafspraken met het ministerie, waarbij zoveel mogelijk gebruikgemaakt wordt van de kennis en expertise in de markt. Assetmanage- ment is het antwoord dat past bij deze veranderende rol, waarvan de programmatische ontwik- keling en toepassing begin 2009 organisatiebreed van start ging. Een beheersconcept geba- seerd op kennis van en informatie over de bezittingen en een lange termijn onderhoudsplanning vanuit inzicht in de functionele samenhang (netwerkschakels), risico’s en levensduurkosten van die bezittingen. Sinds oktober 2012 is het nog lopende programma formeel overgedragen aan de lijnorganisatie van Rijkswaterstaat.


Tekst: Constant Gras I


n het kader van ‘minder overheid, meer markt en meer samenleving’ wordt de scheiding tussen beleidsontwik- keling en beleidsuitvoering verscherpt. Als agentschap is Rijkswaterstaat niet langer verweven met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat), maar een zelfstandig onderdeel daarvan gericht op onder- steuning en uitvoering van beleid. Een opdrachtnemersrol die vooral de beheer- en onderhoudsfunctie op het gebied van in- frastructuur betreft. Transportwegen, dijken, kunstwerken, et cetera gaan immers heel lang mee.


Prestatie en informatie


Nieuwe verhoudingen dus, gericht op het beter en effi ciënter beheren en onderhouden – en natuurlijk ook vernieuwen en bouwen – van transport- en andere vitale infrastructuur. Daar- bij gaat het primair om de functionele kwaliteit van deze be- zittingen, of assets zoals ze in het Engels heten, in relatie tot


de prestaties die ervan verwacht worden. “De overheid formu- leert haar beleidswensen op dit gebied in de vorm van vier- jaarlijkse Service Level Agreements (SLA)”, vertelt Bert de Wit, programmamanager assetmanagement bij Rijkswaterstaat. Dit zijn prestatieovereenkomsten binnen strategische, tac- tische en operationele kaders, die door Rijkswaterstaat ver- taald worden naar concrete plannen voor dagelijks en perio- diek onderhoud en vervolgens georganiseerd en uitgevoerd worden. Daarbij dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van kennis en expertise in de markt.


In 2006 gingen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat van start met deze zogenoemde SLA-cyclus. Dit bracht basale vragen met zich mee als: Wat hebben we aan infrastructuur (het areaal aan bezittingen), hoe presteert die infrastructuur en hoe verhoudt deze prestatie zich tot de gewenste prestatie? “Om binnen de gestelde randvoorwaar-


22 Nr.8 - 2012 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48