This page contains a Flash digital edition of a book.
OPLEIDINGEN INFRA OPLEIDINGEN BIJ


BOB OPLEIDING TRAINING EN ADVIES De ontwikkelingen binnen de Infrasector hebben geleid tot andere en veelal intensievere projectmatige samen- werking in deze sector tussen opdrachtnemers en op- drachtgevers. Dit opleidingsseizoen gaat BOB de func- tiegerichte infra-opleidingen modulair aanpassen, zodat per functie in de infra een gespecialiseerd traject uitge- stippeld kan worden dat leidt naar een diploma. Tevens zijn er op dit moment modulaire workshops voor Systems Engineering, UAV-GC en Systeemgerichte Con- tractbeheersing. Binnenkort zal ook het modulair op- gezette traject System Engineering verschijnen. Bij de opleiding Allround Kadermedewerker Infra op 13 de- cember zijn nog enkele plaatsen vrij. Meer informatie: www.bob.nl


BETONVERENIGING EN BOUWEN MET STAAL WILLEN BOUWTECHNIEKACADEMIE Betonvereniging en Bouwen met Staal hebben besloten gezamenlijk de oprichting van een Bouwtechniekacade- mie te gaan onderzoeken. Hierbij gaat het om een in- stituut voor levenslang leren, gericht op bouwtechniek. Het betreft niet alleen post-HBO of cursorisch onderwijs, maar ook regulier bacheloronderwijs. De ambitie is een HBO-topinstituut. Van studenten wordt een aanzienlijke inzet gevraagd; hiertegenover staat een topopleiding met een verregaande invloed vanuit het bedrijfsleven en een baangarantie bij afstuderen. Op dit moment wordt overleg gevoerd met een HBO-instelling over mogelijke samenwerking. Meer informatie: www.betonvereniging.nl


OPLEIDING ASSETMANAGEMENT Een aantal sectoren met ondergrondse en bovengrondse infrastructuren zijn druk bezig met het herinrichten van hun assetmanagement proces, anderen partijen denken hier serieus over na. Alle partijen geven echter aan gro- te behoefte te hebben aan een opleiding die hun plan- nen ondersteunt. Op basis hiervan heeft Avans+ beslo- ten om een opleiding Assetmanagement samen met deze sectoren (zoals energie, spoor, weg, water en data) te ontwikkelen. Een opleiding die de belanghebbende partijen ondersteunt in het verder professionaliseren van hun assetmanagement proces. De opleiding Asset- management richt zich op technici met een bachelor ni- veau en minimaal 3 jaar werkervaring die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van assetmanagement. Meer informatie: www.avansplus.nl


BASISCURSUS RISICOANALYSE EN -MANAGEMENT IN DE BOUW EN INFRA Bouw- en infraprojecten zijn vaak complex, niet alleen in technische zin maar ook in fi nancieel, bestuurlijk, juri- disch en organisatorisch opzicht. Dit brengt risico’s met zich mee die kunnen leiden tot faalkosten, vertraging, onveilige situaties, aantasting van het imago, claims en geschillen tussen bouwpartners. In deze cursus van CROW leren deelnemers wat de basisprincipes zijn van risicomanagement en hoe zij deze kunnen toepassen in hun eigen praktijk. In de cursus komen onder meer aan de orde: nut en noodzaak van een risicoanalyse, het uit- voeren van een risicoanalyse, instrumenten voor een ri- sicoanalyse, de kansen die het inventariseren van risi- co’s biedt en de basisbeginselen van risicomanagement tijdens een bouwproject. Meer informatie: www.crow.nl


Investeer NU in je toekomst! Met BOB kom je hogerop.


BOB heeft een ruim aanbod aan Infra-opleidingen. Enkele voorbeelden zijn: Elementaire Infra Techniek Voorbereidend Kadermedewerker Infra Kadermedewerker Infra


T 079 325 24 50 www.bob.nl BOUWEN AAN TALENT


20 Nr.8 - 2012 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48