This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Hengelo Boortorenweg


Drie projecten met CC-GVK Boorbuizen


De toepassing van glasvezelversterkte polyesterbuizen geeft een meerwaarde aan het leidingsysteem. Drie voorbeeldprojecten laten zien wat de voordelen zijn.


Hengelo Boortorenweg Boringen in verontreinigde grond, circa 25 procent minder grond- afvoer.


HOBAS heeft voor twee boringen de boorbuizen geleverd. De riolen zijn aangelegd als gesloten front- boring over 300 meter met diame- ter 1720 mm en 960 mm vanwege een bestaande bodemverontreini- ging. Toepassen van GVK boorbui- zen met een zeer lage wandwrijving maken mogelijk dat de boring van 200 meter DN 1720 zonder tussen- drukstations worden uitgevoerd. In- zet van materieel, energieverbruik, grondverzet en grondverwerking zijn door toepassing van deze hoog- waardige en sterke, dunwandige buizen gunstig waardoor de uitvoe- ring duurzaam en snel is. De kos- ten voor afvoer en verwerken van de verontreinigde grond zijn beperkt gebleven. Wel zijn HOBAS CC GVK boorbuizen toegepast vanwege de bestendigheid tegen de verontrei- niging met Chloorbenzenen. Door toepassing van deze Glasvezel Ver- sterkte Polyesterbuizen wordt een riool aangelegd dat voor een peri- ode van minstens 100 jaar bedrijfs- zeker zal functioneren, kortom een duurzame investering.


BP raffi naderij Rotterdam Chemisch bestendige boorbuizen voor verontreinigd afvalwater. Op het terrein van BP raffi naderij Europoort wordt een nieuw trans- portriool naar de zuivering aange- legd. Aanleg in open sleuf levert veel verstoring op in de bedrijfsvoering. Daarom is gekozen voor gesloten frontboringen met HOBAS Glasve- zelversterkte polyesterbuizen. Drie boringen over een totale lengte van 450 meter, een overstortleiding in diameter 600 mm en het transport- riool in diameter 1229 meter. De langste boring met een lengte van 245 meter DN 1229 mm wordt uit- gevoerd zonder tussendrukstations, maar met buizen met grotere wand- dikte en hogere toelaatbare pers- kracht. De maximaal opgetreden wandwrijving bedraagt minder dan 4 kN/m2, dus maximale perskrach- ten blijven beperkt. Met een produc- tie van meer dan 24 meter per dag een duurzame uitvoering waarbij de uitvoeringsvoordelen van een GVK boorbuis mooi tot uitdrukking ko- men. De samenstelling van het af- valwater in het rioolsysteem naar de zuivering van BP kan een chemi- sche verontreinig hebben, daarom is door BP een keuze gemaakt voor


een chemisch bestendige buis met hoogwaardige inwendige vinylester liner.


Utrecht Kardinaal de Jongweg Boorbuizen voor riolering bij beperkt beschikbare ruimte. De gemeente Utrecht legt een trans- portriool aan onder de Kardinaal de Jongweg waarbij het beschikbare hydraulische profi el en de beno- digde capaciteit een buisdiameter moet worden toegepast die eigenlijk niet mogelijk is. HOBAS biedt met de zeer sterke en slanke GVK boor- buizen met geringe wanddikte een oplossing. Toepassing van twee pa- rallel geboorde HOBAS buizen DN 1099 over een lengte van 200 meter in drie delen maken de kruising met bestaande leidingen en geringe dek- king mogelijk. De boring onder de spoorbaan over een lengte van 60 meter DN 1638 mm garandeert een veilige kruising voor de lange ter- mijn. De hoge ringstijfheid van de buis biedt een grote zekerheid bij bovenbelastingen voor zeer lange duur dus een duurzame investering voor lange tijd.


Meer informatie: www.hobas.nl


18 Nr.8 - 2012 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48