This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Renoveren van bestaand leidingstelsel


Bijna alle Nederlandse huishoudens zijn aangesloten op een netwerk van gas-, water- en rioleringbuizen. Een deel van deze ondergrondse leidingen verkeert in slechte staat. Ze vertonen scheuren, barsten of lekkages. Dat vormt niet alleen een bedreiging voor de mens, maar ook voor het milieu. Het herstellen en renoveren van het bestaande leidingenstelsel is een hot item geworden.


Opdrachtgevers en uitvoerende par- tijen staan voor de taak om in relatief korte tijd een groot areaal aan gas-, water- en rioolleidingen te vernieu- wen. De hinder en overlast die dit met zich meebrengt in bebouwde omgevingen vragen om verantwoor- de alternatieven. Boortechnieken en leidingrenovatietechnieken, ook wel relining genoemd, zijn hiervoor ge-


schikt. Zij onderscheiden zich ten opzichte van de traditionele open- sleuf-technieken door een geringer beslag op de openbare ruimte, min- der geluidshinder en stofontwikke- ling, minder overlast voor verkeer, gebruikers en omwonenden, kortere uitvoeringstijden en reductie van CO2-uitstoot.


BAM Nelis De Ruiter bv is een bedrijf Nr.8 - 2012 OTAR OTAR Nr.8 - 2012 17


dat veel ervaring heeft op het gebied van leidingbouw en sleufl oze reno- vatietechnieken. Het werkt onder meer met de volgende technieken: sliplining, schaaldelen en panelen, Close Fit Lining, spiraalwikkelbuis, spraytechnieken en koustechnieken. Speciaal is de rioolrenovatie met de Nelis Infra / Aarsleff CIPP Lining (kous-methode). Dit is de oplossing voor het optimaliseren van de riool- leidingen, van gevel tot rioolwater- zuiveringsinstallatie.


Meer informatie: www.bamnelisderuiter.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48