This page contains a Flash digital edition of a book.
Innovatie ten top


Een van de activiteiten waarmee de NSTT de aandacht pro- beert te trekken, zijn de jaarlijks terugkerende ‘No-Dig dagen’, zoals vorig jaar in de Haarlemmermeer. Dit jaar kon de dag op het laatste moment niet doorgaan omdat er onvoldoen- de inschrijvingen waren. Of dit met de fi nanciële crisis te ma- ken heeft, is niet bekend. Maar volgend jaar, als de NSTT zijn 25-jarig jubileum viert, is men van plan extra groot uit te pak- ken. Tijdens deze dagen wisselen deskundigen uit binnen- en buitenland hun laatste kennis, ervaringen en innovaties met elkaar uit en tonen bedrijven waartoe zij allemaal in staat zijn met hun sleufl oze technieken. Indrukwekkend zijn de wedstrij- den die op het buitenterrein worden gehouden met materieel waar menig techneut zijn lippen bij afl ikt. Wedstrijden waarbij het erom gaat met bijvoorbeeld horizontaal gestuurde borin- gen zo dicht mogelijk bij een vastgesteld punt uit te komen. Een precisieklus waarbij het om centimeters gaat. “Het is in- novatie ten top en de bezieling is te vergelijken met de vele ‘grote kinderen’ die zich verliezen in modeltreinen en spoor- wegen. Maar de resultaten tonen wel aan hoe nauwkeurig met deze technieken kan worden gewerkt. Het is ook echt specia- listenwerk”, vertelt Jutte.


No-Dig Award goed voorbeeld Jaarlijks reikt het bestuur van de NSTT ook een ‘No-Dig Award’ uit aan het bedrijf dat op de meest aansprekende ma- nier toepassing van sleufl oze technieken in de praktijk heeft weten te realiseren. Eind oktober van dit jaar viel de eer te beurt aan de gemeente Sittard-Geleen/Heijmans Civiel met het project ‘Water in de gracht’. Volgens de jury een project waarmee wordt aangetoond dat sleufl oze technieken onmis- kenbaar bijdragen aan het verminderen van hinder en overlast in een drukke, levendige binnenstad. Het project betrof twee bijzondere schildboringen in de grond onder het centrum van Sittard waarmee de gemeente eerder gedempte grachten in de binnenstad in ere wilde herstellen. Via ondergrondse bui- zen zijn de grachten nu verbonden met een plaatselijke tak van het riviertje de Geleenbeek. Volgens de uitvoerders een uitdagend project waarbij de schildboringen, uitgevoerd met betonnen buizen met een binnendiameter van één meter, de in een slangenbocht lopende winkelstraten moesten volgen.


Schildboortechniek Bij de schildboortechniek wordt het eerste buiselement af- gesloten door een boormachine met boorschild. Het buisele- ment wordt met perscilinders vanuit een perskuip horizontaal in de grond weggedrukt, terwijl een hydraulisch of elektrisch aangedreven snijrand de grond affreest. Deze grond wordt met boorvloeistof gemengd en via leidingen afgevoerd. Als het buiselement is weggedrukt, worden de perscilinders te- ruggetrokken en kan het volgende buiselement worden aan- gekoppeld en weggeperst.


Met een lengte van 293 respectievelijk 126 meter en op een diepte van vier meter onder het maaiveld ging het om de lang- ste en meest complexe boringen in deze - voor deze metho- de relatief kleine - diameter tot nu toe. De boringen moesten


RIOLERINGSVAKDAGEN


Op 19, 20 en 21 maart 2013 zijn in de Evenementenhal Gorinchem de Rioleringsvakdagen waar bedrijven hun producten en diensten presenteren en de laatste ontwikkelingen laten zien. Deze bedrijven zijn gericht op rioolrenovatie, relining, rioolinspectie, telematrie, fi ltersystemen, adviesbureaus en afvalwaterbehandeling. Tijdens de Rioleringsvakdagen komt u niet alleen in contact met de specialisten uit de rioleringsbranche maar ook met bedrijven uit de waterbranche. Net als voorgaande edities vindt naast de Rioleringsvakdagen tegelijkertijd de Aqua Nederland Vakbeurs plaats, waar u de laatste ontwikkelingen uit de waterbranche ziet. Bezoekers kunnen aan beide beurzen een bezoek brengen.


Meer informatie: www.evenementenhal.nl


worden uitgevoerd in de nabijheid van diverse funderingen, waardoor grote nauwkeurigheid vereist was. Bovendien was de grondsamenstelling aan de onder- en bovenzijde sterk ver- schillend (leem en harde grindlaag). Om dit alles technisch en veilig uit te kunnen voeren, is gebruik gemaakt van een au- tomatisch tachymetersysteem, een tussendrukstation en een extern deelbare boorkop. De boorkop kwam met slechts en- kele centimeters afwijking op het eindpunt uit. Het project had in open ontgraving geen doorgang kunnen vinden, maar is door toepassing van sleufl oze technieken toch mogelijk ge- maakt. Niet alleen kon de overlast voor de omgeving tot een minimum worden beperkt, vanwege de aanwezigheid van ver- ontreinigde grond was tevens milieutechnisch veel te winnen. Jutte en Everaers: “Dit project geeft wel heel goed aan waar wij met onze no-dig technieken toe in staat zijn en dat de techniek inmiddels absoluut bestaansrecht in onze maat- schappij heeft. Vorig jaar ging de award nog naar BAM/Ne- lis Infra. Dit bedrijf wist met Pipecracking – een andere no-dig techniek - in opdracht van Waternet een hemelwaterriool on- der de drukke Europaboulevard in Amsterdam te vervangen met minimale overlast voor de omgeving en behoud van de daar aanwezige karakteristieke bomenrij.


Enorme vervangingsopgave Voorzitter Everaers: ”Wij proberen als vereniging met deze voorbeelden en studiebijeenkomsten vooral de buitenwereld te overtuigen van nut en mogelijkheden van no-dig technie- ken. Daarbij richten wij ons vooral op gemeenten, want daar is nog het meest te winnen. We staan aan de vooravond van een enorme vervangingsopgave van leidingen, kabels en buizen die zo’n veertig jaar geleden in de grond zijn gestopt met de nieuwbouwhausse van toen. Dat gaat enorm veel geld kosten en wij kunnen aantonen dat – alle kosten, inclusief de maat- schappelijke kosten meegerekend – in veel gevallen met no- Nr.8 - 2012 OTAR


OTAR Nr.8 - 2012 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48