This page contains a Flash digital edition of a book.
olgend jaar viert de NSTT, in 1988 ontstaan op initi- atief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) en de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA, zijn 25-jarig bestaan. De NSTT is destijds ingesteld om de ont- wikkeling en bevordering van sleufl oze technieken te stimu- leren en ook de maatschappelijke voordelen ervan uit te dra- gen. Hoewel bij grotere projecten de toepassing van sleufl oze technieken al behoorlijk is ingevoerd, zien de leden van de NSTT met lede ogen aan hoe opdrachtgevers als gemeenten en nutsbedrijven vaak nog terugvallen op de oude gewoonten bij het aanleggen, renoveren of vernieuwen van kabels, leidin- gen en riolering: weg afsluiten, sleuf graven, leidingen vervan- gen, sleuf dichtgooien en straatje er weer op. Een tijdrovende klus die niet alleen veel overlast voor de omgeving oplevert, maar ook het milieu onnodig belast en de lokale middenstand vaak een forse inkomstenderving oplevert.


V


Missie en crisis “De maatschappelijke kosten die gepaard gaan met de tra- ditionele aanpak vind je meestal nergens terug, terwijl een andere aanpak, waarbij gebruik gemaakt wordt van sleufl o- ze technieken, overlast tot een minimum kan beperken en in veel gevallen ook nog eens goedkoper is”, vertellen Theo Everaers, voorzitter van de NSTT en bestuurslid Ane Jutte, in het gebouw van Bouwend Nederland in Zoetermeer, al- waar de NSTT gevestigd is. “Hoewel de techniek langzaam maar zeker wordt ‘ontdekt’ door gemeentelijke opdrachtge- vers, hebben wij nog behoorlijk wat missiewerk te doen om het bestaan van sleufl oze technieken daar onder de aandacht te brengen.“Misschien dat de fi nancieel-economische crisis daar een positieve rol bij kan spelen, want ook gemeenten worden geconfronteerd met beperking van hun budgetten.”


Motivatie en specialisatie Aan de NSTT zal het niet liggen. Er wordt jaarlijks behoorlijk wat geld vrijgemaakt om het bestaan van moderne sleufl oze technieken onder de aandacht te brengen. De vereniging be- staat uit gemotiveerde leden die zich in de loop der jaren alle


‘WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM DEZE MODERNE TECHNIEK NOG NIET ‘ECHT’ WIL LANDEN BIJ GEMEENTEN EN NUTSBEDRIJVEN’


Rioolrenovatie d.m.v. CIPP-liner (kous). 12 Nr.8 - 2012 OTAR


technieken eigen hebben gemaakt. “Die mensen zijn zo met hun specialisatie begaan, dat de uitdaging om tot nog meer nieuwe en innovatieve toepassingen te komen een bijna da- gelijks onderdeel van hun werk uitmaakt. Er zijn al zoveel gro- te en tot de verbeelding sprekende projecten uitgevoerd in dit land, dat wij ons afvragen waarom deze moderne techniek nog niet ‘echt’ wil landen bij gemeenten en nutsbedrijven en niet vaker in de stad wordt toegepast. Want juist daar is het druk in de ondergrond met kabels, leidingen en riolering, zo- dat de zogenaamde no-dig technieken in veel gevallen een uitkomst kunnen bieden om verstoring van verkeersstromen zoveel mogelijk te voorkomen”, aldus Jutte en Everaers.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48