This page contains a Flash digital edition of a book.
€1,30DINSDAG 16NOVEMBER 2010■


DEKRANTVANAMSTERDAM Vrij,Onverveerd


Bijlmer opslagplaats voor goudstaven


20


Wilderswordt al een echte politicus


vandaag in PS 5


DEN HAAG –Destadsdelenmoe- teneronder dit kabinet echt aan geloven. MinisterPiet Hein Don- ner noemt het bestaanvan deel- gemeenten ‘een experiment dat webeterkunnenbeëindigen’.


De minister vanBinnenlandse Za- kenzei dat gisteren in de Tweede Kamer.Waar in Amsterdam na het


verschijnen vanhet regeerakkoord een stemmingwas van‘eerst zien, dan geloven’,blijkt nu dat het dit kabinet ernst is.Als gekozen be- stuurslaaghebben de stadsdelen hunlangste tijdgehad. Donner houdthet welvoor moge-


gemeenteraad is immersverant- woordelijk,zobetoogdeDonner. De minister reageerde daarmee op


lijkdat ‘commissies voor bepaalde onderwerpen’ blijvenbestaan. “Maar ik betwijfel dat deGemeente- wethet verdraagtdat daarvoor ver- kiezingen worden gehouden.”De


PvdA-KamerlidPierreHeijnen,die zichafvroegofgemeentenhun stadsdelen niet kunnen handhaven als ze daar tevreden over zijn. “Kunt uvoorkomen dat de gemeenteta- kenoverdraagtaan commissies en die laat verkiezendoor inwoners vaneen bepaald gebied?” Metdestadsdelen pakt het kabi-


Deintroverte mode van MarchaHüskes


OPGERICHTINHETOORLOGSJAAR1940-70STEJAARGANGNR20.269 Donner draaitstadsdelennek om


■Minister:‘Ditexperiment kunnenwebeterbeëindigen’ ■Wethouder VanEsvindt stadsdelenjuist kostenbesparend BARTVANZOELEN


net volgenshem‘hetzwakstebroer- tjevan de klas’. “Gefeliciteerd,als dat het resultaat is vandebestuur- lijkevernieuwing vandit kabinet,” zo schamperdeHeijnen. Toen uit het regeerakkoord bleek


dat het kabinet de stadsdelen wilde afschaffen, werd daaropindestad minzaam gereageerd. “Vooralsnog krijg ik er niet meerdan eenglim- lachvan op mijn gezicht,” zei An- drée vanEs, als wethouder verant-


woordelijk voor het bestuurlijk stel- sel vandestad. Ze hooptehet kabi- net te kunnen overtuigendat stads- delenjuistkostenbesparend wer- ken. Ook zij zagvolop mogelijkheden


de deelraden voorttezetten als commissies.“De stadsdeelraden zijn ooit voortgekomen uit commis- sies vandegemeenteraad. Die optie kunnen we bij eenwetswijziging opnieuwbenutten.”


Postbodes massaal naar DenHaag HonderdenAmsterdamseTNT-medewerkersprotesterentegen dreigend ontslag van3100mensen


MALIKA SEVIL EMMABOELHOUWER


AMSTERDAM –Fred, al 38 jaar postbode, kijkt naar de strak- blauwehemel: “Het is eigenlijk een mooie dagomeen wijktelo- pen.”


Voor station Duivendrecht staan vanochtend drie touringcarsklaar om naar Den Haag te vertrekken. Ookbij Sloterdijk vertrekken 350 stakende Amsterdamse postbodes richtinghoofdkantoor vanTNTPost inDenHaagomteprotesterentegen de gedwongenontslagendie bij TNT vallen. BijdeKlimopwegin Noordstappen nogeens 150colle- ga’s in de bus. De postbodesbij Duivendrecht staan in plukjesbij elkaar,gekomen voor de goede zaak. En dat doen postbodes niet zo snel, zegt Karin Hectors(37), die ook vandaagom zes uuropstond. “Wezijn eigenlijk heelerg gedweeë mensen.” En ze kijkt alsof ze wilzeggen: moet je na- gaan hoe erghet is. Fred kanhetwelillustreren. Giste-


rennog heeft hij vanzijn eigen werkgevereen cursus solliciteren gehad. “Vroeger warendie bedoeld om je intern aan eenbeterebaan te helpen. Nu willen ze je ermee weg-


‘Jekunt oprotten.Maar wie zit op een postbode van57tewachten?’


Destakers verzamelenzich op stationDuivendrecht,waarde bus ze naarDen Haag zal brengen.


krijgen. Je wordt gestimuleerd om op te rotten.”Maar waarheen, wie zit op eenpostbode van57tewach- ten, zegt Fred. “Wevindendat TNT te weinigdoet om de eigenmensen binnen het bedrijfteherplaatsen.” Er worden brievenbusstickers uit-


gedeeld.Detekst:Ja,ReddePostbo- de!Nee,GeenMassaontslag!


In het heleland leggen postbodes vandaaghet werk neer. Volgens de bondenzullen zeker zevenduizend actievoerdersmeedoen aandema- nifestatie in Den Haag. De bonden willen dat TNT het aantal ontsla- gen, nu voorzienop3100,terug- dringtenhet tempo vandereorga- nisatie terugschroeft.Volgens TNT


is de reorganisatie nodigomdat er vanwegehet gebruik vane-mail minder post is.Bovendien heeft het bedrijf door de liberalisering vande postmarkt temaken met concurren- tie door nieuwkomersals Sandd en SelektMail. De komendedagen houden de postbodes een stiptheidsactie, zegt


een Abvakabobestuurder die zelf ookpostbode is.“Ondanksdeach- terstand die vandaagzal ontstaan, werken we alleenonze contract- uren. Zo blijft de bergpost groeien en houden we de druk op de ketel. AlsdedirectievanTNTnietnaaron- ze alternatievenluistert,staken we volgendeweek twee dagen.”


FOTO KLAASFOPMA


Om kwartvoor elfvertrekken de bussen.Opnaar Den Haagomde baan te redden. “Een prachtbaan trouwens,” zegt


RongvanEngelen.“Eénvandelaat- stefysiekeberoepen. Dagelijks tweeënhalf uurpostlopenhoudtje fiten gezondenjehebtniksmeteen baas temaken.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44